بررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر – بخش اول

خانه / مقاله / بررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر – بخش اول

بررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر – بخش اول

در مقاله
بررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر - بخش اولReviewed by رضا فرضی on May 22Rating: 5.0بررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر - بخش اولبررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر - بخش اول

 

[button color=”green” size=”medium” link=”http://irchemeng.ir/1393/03/alcohol-dates-2″ ]بررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر – بخش دوم[/button]

 

arshad_www.irchemeng.ir

بررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر

­­

سمیه محبی، منیره فرامرزی ، احمد پنجه شاهین

 

استاد راهنما:

دکتر عباسی

 

اردیبهشت ۹۳

۱٫ مقدمه

درخت خرما به نام علمی(phoenix dactyli fera)  گیاه ارزنده مناطق گرمسیری ایران است که از پتانسیل های ارزشمند مختلف اقتصادی غذایی و صنعتی و صادراتی ویژه ای برخوردار است.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﯿﺰان ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎ ۴۰ درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ۲۱ درﺻﺪ آن از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺟﺎ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﺑﺎارزش اﺗﺎﻧﻮل ، ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی درﺟﮥ ۳ و ۴ و ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ارزان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺎﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

استان بوشهر یکی از مراکز تولید عمده خرما در کشوراست. اما متاسفانه به دلیل نداشتن ارقام تجاری، ضعف تکنولوژی درمراحل فرآوری و بسته بندی، کمبود کارخانجات صنایع تبدیلی و جانبی خرما، علاوه بر اینکه نتوانسته است از جایگاه صادراتی شایسته ای برخوردار گردد سالانه نیز با حجم ضایعاتی معادل ۲۵ -۴۰ % مواجه گشته است.

خرما از طریق بذر و پاجوش تکثیرمی یابد که تکثیر با روش بذر آن باعث گردیده تا خرمای استان دارای تنوع بسیار زیادی باشدکه هر یک از آنها صفات منحصر به فردی از نظر عملکرد، کیفیت محصول، مقاومت به شرایط محیطی و آفات و امراض دارا می باشند.

از آنجا که خرما حاوی درصدزیادی قند است لذا به عنوان منبع کربنی در فرآیندهای تخمیری استفاده می شود. ﯾﮑـﯽ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﺮی ﺧﺮﻣﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اتانول:

ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ بیوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﮐﺎروﺳﯿﺲ ﺳـﺮوزﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺎﻧﻮل از ﺧﺮﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی از آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮ د، ﺗﺎ ﻗﻨـﺪ از ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد. ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿـﺮی ﺑـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ پیوﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺪاوم ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻮدن، زﻣـﺎن ، دﻣـﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

 

۲٫ تاریخچه و اهمیت خرما

ﺧﺮﻣﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﮐﺸﺎرزی اﯾـﺮان اﺳـﺖ و ﺣـﺪود ۶۰ درﺻـﺪ وزن ﺧـﺸﮏ آﻧـﺮا ﻗﻨـﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه ﮐﺸﺖ ﺧﺮﻣﺎ در اﯾـﺮان اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ، ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻓﺎرس، ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑاﺷﺪ.ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮدن ﺣﺪود ۳۰ درﺻﺪ ﺧﺮﻣﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐـﺸﻮر ﻣـﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺟـﺬب ﺑـﺎزار ﻣـﺼﺮف ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد و ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻓﺮآوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺷﻮد.

ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻘﻮی ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯿـﺮود و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در واﻗﻊ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎن و ﮐﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف داروﯾﯽ و ﻃﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺮﮐﻪ، اﻟﮑﻞ و اﺳﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻔﺎﻟﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ کنند.

• ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ:

ﺧﺮﻣﺎ دارای ۲۵ درﺻﺪ ﺳﺎﮐﺎروز ، ۵۰درﺻﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ، و ﻣﻮاد آﻟﺒﻮﻣﯿﻨﻮﺋﯿﺪ ی ، ﭘﮑﺘـﯿﻦ و آب ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑﻌﻼوه دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از جمله وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A,B,C,E و ﻣﻘﺪاری اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

• ﺧﻮاص داروﺋﯽ:

درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﻮاص ﺑﯿﺸﻤﺎری درد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ از ﺗﻤـﺎم ﻗـﺴﻤﺘﻬﺎی اﯾـﻦ درﺧـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. از ﺑﺮگ و ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺒﺪ و ﻓﺮش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . از ﻫﺴﺘﻪ آن ﻧﺎن و از ﻣﯿﻮه ﺧﺮﻣﺎ الکل و ﻋﺴﻞ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻮه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا وﺟﻮد دارد و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾـﻦ درﺧـﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺻﺤﺮا داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد را از آن رفع می کنند.

ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، اﻧﺮژی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮیت ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻧﯿـﺮوی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺪن را

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

ﺧﺮﻣﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ ﻣﺼﺎرف ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳﺖ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎنند ﻣﻬﺘـﺮی، ﺳـﻼﻧﯽ، ﺷـﻬﻤﺮان، ﮐﻠﻮﺗـﻪ و … ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﻧﺎم”ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ” ﺑﺮای ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ آﺷﻨﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﻃﺐ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠـﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭽﺴﺐ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺧﺮﻣﺎ از ارزش ﻏـﺬاﯾﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻫﺮم ﻣﻮ اد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺮ ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ، ﻫـﺮ واﺣـﺪ آن

ﺷﺎﻣﻞ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ دو ﺗﺎ ﺳـﻪ واﺣـﺪ ﻣﯿـﻮه ﻣـﯽ ﺧﻮرﯾـﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ . ﺑـﻪ ﯾـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻗﻨﺪ زﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻗﻨـﺪ ﺳـﺎده اﺳـﺖ، در ﺻـﻮرت ﻣـﺼﺮف زﯾـﺎد و ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻗﯽ ﺷﻮد . اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ دﯾﺎﺑـﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌـﺎدل را در ﻣـﺼﺮف ﺧﺮﻣـﺎ ﺣﻔـﻆ ﮐﻨﻨـﺪ . ﺧﺮﻣـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ۲۵درﺻـﺪ ﺳﺎﮐﺎروز، ۵۰درﺻﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﻣﻮاد آﻟﺒﻮﻣﯿﻨﻮﺋﯿﺪی آب و ﭘﮑﺘﯿﻦ اﺳﺖ. ﺧﺮﻣﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ , C B , Aو Eو ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮی اﻣﻼح ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺎزه در ﺻﺪ ﮔﺮم ﺷﺎﻣﻞ ۱۶۳ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی، ۰/۹ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ۰/۳ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ، ۳۸ﮔـﺮم ﮔﻠﻮﺳﯿﺪ، ۳۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ ، ۱/۳ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آﻫﻦ ، ۵۱ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮐﻠﺴﯿﻢ و ۱۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Cاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯿﻮه ﺧﺸﮏ (ﺧﺮﻣﺎی ﺧـﺸﮏ )، ۳۰۰ﮐـﺎﻟﺮی اﻧـﺮژی، دو ﮔـﺮم ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ، ۰/۶ﮔـﺮم ﭼﺮﺑﯽ، ۶۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮔﻮﮔﺮد ۵۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ، ۶۵۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ۶۵ﻣﯿﻠﯽ ﮔـﺮم ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ،۷۰ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﮐﻠﺴﯿﻢ دو ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آﻫﻦ و ۲/۲ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻧﯿﺎﺳـﯿﻦ و ﻣﻘـﺪار ﮐﻤـﯽ ﺳـﺪﯾﻢ دارد . ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ در ﮔـﺮوه ﻣﯿـﻮه ﻫـﺎ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮداز ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﭼﺮﺑـﯽ ﮐﻤـﯽ ﮐـﻪ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺳـﺪﯾﻢ ، ﺑﯿﻤـﺎران

ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣـﺼﺮف ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل ﺑﺎﻋـﺚ اﺿﺎﻓﻪ وزن در آﻧﻬﺎ ﺷﻮد . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻓﯿﺒـﺮ ﮔﯿـ ﺎﻫﯽ

اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺼﺮی ، ﺧﻮردن ۸۰ﮔﺮم ﺧﺮﻣﺎ، ۱۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎز روزاﻧـﻪ ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻧﯿﺎﺳـﯿﻦ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . “ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ” ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ، رواﻧﯽ و ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺧﺮﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑـﻪ وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ ﻫـﺎی B1و B2 را ﮐـﻪ در ﺳـﻼﻣﺖ اﻋـﺼﺎب و د ﺳـﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نقشه مناطق عمده خرما کاری در جهان در شکل زیر آمده است

alcohol-dates_www.irchemeng.ir (1)

جدول بیست کشور برتر تولید کننده خرما در جهان که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است

alcohol-dates_www.irchemeng.ir (2)

دسته بندی انواع محصولات تولیدی از خرما

از نظر خوراکی 

alcohol-dates_www.irchemeng.ir (3)

v   از نظر شیمیایی و بهداشتی

alcohol-dates_www.irchemeng.ir (4)

۳٫ وارد و صادرات خرما

واردات سال ۹۲

alcohol-dates_www.irchemeng.ir (5-1) alcohol-dates_www.irchemeng.ir (5-2)

ورادات سال ۹۰

alcohol-dates_www.irchemeng.ir (6)

واردات سال ۸۸

alcohol-dates_www.irchemeng.ir (7)

صادرات۹۲

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

۱

۱۳۹۲

امارات متحده عربی

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۶,۵۷۴,۶۹۵

۳۱۶,۲۵۱,۶۶۹,۲۱۴ Rls.

۲

۱۳۹۲

هند

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۶,۶۵۳,۰۸۷

۳۰۹,۰۵۹,۸۱۷,۲۴۹ Rls.

۳

۱۳۹۲

امارات متحده عربی

۰۸۰۴۱۰۵۰

خرماشاهانی تازه یاخشک کرده

۱۱,۸۷۹,۶۸۲

۲۶۶,۸۵۵,۱۸۱,۰۴۷ Rls.

۴

۱۳۹۲

پاکستان

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۱۲,۵۸۹,۲۳۲

۲۶۶,۳۷۹,۷۴۵,۰۴۲ Rls.

۵

۱۳۹۲

عراق

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۴,۸۶۸,۶۴۹

۲۳۳,۸۴۶,۷۹۸,۱۰۴ Rls.

۶

۱۳۹۲

افغانستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۷,۱۷۴,۱۵۷

۲۰۰,۵۰۷,۵۳۲,۴۲۰ Rls.

۷

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۶,۳۸۳,۴۴۴

۱۷۸,۸۰۰,۷۱۴,۳۵۱ Rls.

۸

۱۳۹۲

پاکستان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۳,۵۹۶,۵۳۳

۱۷۷,۳۸۷,۲۰۳,۱۳۶ Rls.

۹

۱۳۹۲

آذربایجان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۳,۴۵۳,۲۲۰

۱۷۱,۳۳۱,۰۵۹,۶۲۰ Rls.

۱۰

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۳,۳۶۰,۳۳۲

۱۶۶,۲۵۹,۲۰۵,۰۸۸ Rls.

۱۱

۱۳۹۲

امارات متحده عربی

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۵,۵۷۴,۸۸۲

۱۵۶,۵۹۵,۷۵۱,۰۹۰ Rls.

۱۲

۱۳۹۲

قزاقستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۶,۴۰۵,۷۲۱

۱۴۸,۹۳۰,۱۴۱,۶۹۷ Rls.

۱۳

۱۳۹۲

افغانستان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۲,۳۶۴,۶۲۱

۱۱۵,۱۸۹,۵۹۲,۴۴۵ Rls.

۱۴

۱۳۹۲

مالزی

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۲,۴۶۱,۶۹۴

۱۱۲,۵۱۶,۲۹۴,۹۶۱ Rls.

۱۵

۱۳۹۲

امارات متحده عربی

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۴,۰۱۵,۱۰۷

۱۰۷,۱۲۵,۸۷۶,۱۶۴ Rls.

۱۶

۱۳۹۲

فدراسیون روسیه

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک کرده

۴,۳۸۵,۸۹۷

۹۲,۳۹۰,۹۸۴,۳۰۶ Rls.

۱۷

۱۳۹۲

فدراسیون روسیه

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱,۸۶۸,۰۰۲

۹۱,۳۲۸,۱۵۵,۸۷۹ Rls.

۱۸

۱۳۹۲

قزاقستان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱,۷۴۹,۰۲۶

۸۵,۶۵۸,۱۱۹,۲۹۲ Rls.

۱۹

۱۳۹۲

اندونزی

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۲,۷۷۱,۷۲۰

۷۳,۳۱۲,۱۳۷,۶۳۹ Rls.

۲۰

۱۳۹۲

افغانستان

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۲,۸۶۶,۸۳۹

۶۹,۴۶۳,۴۶۲,۸۳۳ Rls.

۲۱

۱۳۹۲

مالزی

۰۸۰۴۱۰۳۰

خرماپیاروم تازه یاخشک کرده

۵۴۱,۷۹۶

۶۰,۴۹۲,۷۵۰,۰۷۹ Rls.

۲۲

۱۳۹۲

هند

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۲,۰۳۷,۸۴۹

۵۴,۹۷۵,۶۹۶,۴۶۷ Rls.

۲۳

۱۳۹۲

سوئد

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک

۱,۱۰۸,۲۴۲

۵۱,۷۶۵,۱۹۸,۴۵۴ Rls.

۲۴

۱۳۹۲

قزاقستان

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک کرده

۲,۴۲۱,۵۲۰

۵۱,۱۰۲,۶۱۳,۹۵۶ Rls.

۲۵

۱۳۹۲

دانمارک

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱,۰۱۶,۴۲۸

۵۰,۳۴۵,۰۲۳,۲۹۰ Rls.

۲۶

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۱,۵۷۶,۹۳۶

۵۰,۲۰۹,۱۴۷,۶۶۷ Rls.

۲۷

۱۳۹۲

کانادا

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۱,۲۶۲,۷۱۴

۴۰,۱۳۸,۴۶۱,۰۸۷ Rls.

۲۸

۱۳۹۲

امارات متحده عربی

۰۸۰۴۱۰۳۰

خرماپیاروم تازه یاخشک کرده

۳۴۶,۴۰۳

۳۸,۷۴۰,۲۱۹,۲۶۸ Rls.

۲۹

۱۳۹۲

عراق

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک کرده

۱,۵۹۵,۱۸۵

۳۷,۷۱۰,۱۳۰,۳۹۹ Rls.

۳۰

۱۳۹۲

فدراسیون روسیه

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱,۳۳۰,۶۲۹

۳۳,۲۳۰,۱۹۲,۲۲۵ Rls.

۳۱

۱۳۹۲

چین

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱,۲۵۶,۸۳۶

۳۱,۰۲۷,۸۴۶,۷۶۴ Rls.

۳۲

۱۳۹۲

تاجیکستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱,۲۷۸,۱۹۲

۳۰,۷۷۴,۷۲۳,۹۴۷ Rls.

۳۳

۱۳۹۲

اوکراین

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک

۱,۴۴۳,۵۷۷

۳۰,۴۳۵,۵۳۷,۸۳۷ Rls.

۳۴

۱۳۹۲

انگلستان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۶۳۰,۸۹۷

۳۰,۲۶۸,۱۲۴,۴۹۴ Rls.

۳۵

۱۳۹۲

عراق

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱,۰۷۳,۵۰۱

۲۹,۲۹۸,۳۳۷,۵۵۲ Rls.

۳۶

۱۳۹۲

استرالیا

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱,۰۴۳,۵۲۵

۲۶,۲۸۹,۱۰۲,۰۶۷ Rls.

۳۷

۱۳۹۲

آلمان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۵۴۹,۱۹۸

۲۶,۰۰۲,۰۱۲,۰۵۰ Rls.

۳۸

۱۳۹۲

امارات متحده عربی

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک کرده

۱,۱۸۶,۷۵۲

۲۵,۱۴۷,۲۰۶,۶۰۵ Rls.

۳۹

۱۳۹۲

هلند

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۴۹۹,۸۵۶

۲۴,۲۳۶,۹۳۸,۰۹۰ Rls.

۴۰

۱۳۹۲

قزاقستان

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۱,۰۰۸,۷۶۳

۲۳,۰۰۹,۰۹۳,۵۸۱ Rls.

۴۱

۱۳۹۲

اوکراین

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۹۹۲,۹۱۶

۲۲,۱۱۲,۹۲۰,۶۲۴ Rls.

۴۲

۱۳۹۲

ترکمنستان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۴۵۶,۷۹۳

۲۲,۰۹۴,۵۳۶,۸۲۵ Rls.

۴۳

۱۳۹۲

بلغارستان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک

۴۰۳,۴۱۳

۲۰,۰۲۳,۸۵۸,۸۹۱ Rls.

۴۴

۱۳۹۲

لهستان

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۶۱۶,۵۰۰

۱۹,۹۰۶,۲۶۸,۲۷۸ Rls.

۴۵

۱۳۹۲

سنگاپور

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۳۹۵,۲۸۳

۱۹,۰۸۳,۱۳۶,۷۹۵ Rls.

۴۶

۱۳۹۲

کانادا

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۵۹۶,۵۵۰

۱۸,۲۵۴,۲۶۹,۱۱۳ Rls.

۴۷

۱۳۹۲

قرقیزستان

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۸۴۵,۹۳۵

۱۷,۹۹۳,۲۳۴,۰۵۵ Rls.

۴۸

۱۳۹۲

مالزی

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۴۲۱,۲۴۶

۱۶,۶۵۹,۷۳۹,۲۳۰ Rls.

۴۹

۱۳۹۲

پاکستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۶۹۷,۲۵۸

۱۶,۲۸۲,۲۵۰,۰۶۱ Rls.

۵۰

۱۳۹۲

اوکراین

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۳۲۰,۴۶۵

۱۵,۹۲۲,۴۳۰,۵۳۴ Rls.

۵۱

۱۳۹۲

پاکستان

۰۸۰۴۱۰۳۰

خرماپیاروم تازه یاخشک کرده

۱۳۸,۵۶۱

۱۵,۵۱۱,۰۷۰,۷۸۷ Rls.

۵۲

۱۳۹۲

لبنان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۳۲۰,۱۳۶

۱۵,۴۲۳,۸۲۱,۵۴۲ Rls.

۵۳

۱۳۹۲

لهستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۴۴۲,۵۰۰

۱۴,۱۹۲,۶۵۷,۹۰۰ Rls.

۵۴

۱۳۹۲

انگلستان

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۴۳۶,۷۵۶

۱۳,۸۸۶,۴۱۵,۷۰۱ Rls.

۵۵

۱۳۹۲

فدراسیون روسیه

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۶۰۲,۰۹۰

۱۳,۴۰۱,۳۳۹,۸۴۹ Rls.

۵۶

۱۳۹۲

(جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۲۵۱,۸۳۱

۱۲,۵۲۳,۲۲۲,۲۷۵ Rls.

۵۷

۱۳۹۲

استرالیا

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۳۶۶,۳۰۰

۱۱,۷۱۰,۲۵۲,۴۱۰ Rls.

۵۸

۱۳۹۲

تایوان

۰۸۰۴۱۰۳۰

خرماپیاروم تازه یاخشک کرده

۱۰۰,۱۴۸

۱۱,۱۹۵,۵۰۵,۹۵۴ Rls.

۵۹

۱۳۹۲

لبنان

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۳۴۳,۰۹۰

۱۰,۹۰۹,۵۷۹,۵۱۵ Rls.

۶۰

۱۳۹۲

رومانی

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۳۹۰,۹۹۸

۱۰,۲۸۲,۳۷۳,۰۰۰ Rls.

۶۱

۱۳۹۲

ترکمنستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۳۶۳,۷۶۷

۱۰,۰۳۵,۶۰۸,۰۵۹ Rls.

۶۲

۱۳۹۲

آفریقای جنوبی

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۳۰۶,۸۰۰

۹,۸۶۸,۹۳۳,۷۵۰ Rls.

۶۳

۱۳۹۲

هند

۰۸۰۴۱۰۳۰

خرماپیاروم تازه یاخشک کرده

۸۷,۵۰۰

۹,۷۷۹,۲۸۷,۵۰۰ Rls.

۶۴

۱۳۹۲

اندونزی

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۲۱۹,۴۸۷

۸,۹۰۴,۱۰۰,۶۲۹ Rls.

۶۵

۱۳۹۲

امارات متحده عربی

۰۸۱۰۷۰۰۰

خرمالوها

۵۱۱,۴۵۸

۸,۷۸۰,۱۲۷,۰۸۲ Rls.

۶۶

۱۳۹۲

ارمنستان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱۷۶,۳۵۱

۸,۶۱۵,۲۵۳,۶۱۲ Rls.

۶۷

۱۳۹۲

نیوزیلند

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۳۹۱,۰۰۰

۸,۵۳۵,۲۰۶,۵۲۰ Rls.

۶۸

۱۳۹۲

آذربایجان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۳۴۱,۹۶۰

۸,۴۱۲,۷۹۸,۴۶۰ Rls.

۶۹

۱۳۹۲

لیتوانی

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۲۵۶,۰۰۰

۸,۰۸۲,۱۵۴,۱۵۰ Rls.

۷۰

۱۳۹۲

گرجستان

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱۵۱,۳۷۷

۷,۵۱۴,۹۸۹,۵۹۶ Rls.

۷۱

۱۳۹۲

هند

۰۸۰۴۱۰۵۰

خرماشاهانی تازه یاخشک کرده

۳۴۰,۰۷۸

۷,۲۲۲,۸۵۲,۸۵۳ Rls.

۷۲

۱۳۹۲

ازبکستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۲۳۶,۱۵۶

۶,۷۷۵,۵۶۱,۳۹۹ Rls.

۷۳

۱۳۹۲

تاجیکستان

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۳۰۸,۸۶۷

۶,۵۱۶,۳۲۵,۹۵۹ Rls.

۷۴

۱۳۹۲

انگلستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۲۶۴,۱۹۲

۶,۴۰۲,۳۰۶,۳۶۸ Rls.

۷۵

۱۳۹۲

کانادا

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱۳۶,۱۶۶

۶,۰۷۹,۱۳۷,۵۰۷ Rls.

۷۶

۱۳۹۲

جمهوری چک

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۲۴۳,۰۰۰

۵,۷۱۰,۶۸۲,۹۵۰ Rls.

۷۷

۱۳۹۲

قزاقستان

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۲۶۷,۹۵۴

۵,۶۵۲,۴۵۳,۱۴۹ Rls.

۷۸

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۲۶۰,۴۱۳

۵,۴۹۴,۸۶۷,۴۲۶ Rls.

۷۹

۱۳۹۲

جمهوری چک

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۱۶۲,۰۰۰

۵,۲۲۳,۸۱۲,۱۰۰ Rls.

۸۰

۱۳۹۲

کوزو

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک

۱۰۰,۷۹۳

۴,۹۹۷,۹۶۷,۲۷۲ Rls.

۸۱

۱۳۹۲

آلمان

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۱۵۱,۷۵۰

۴,۸۹۵,۴۹۹,۷۰۰ Rls.

۸۲

۱۳۹۲

اندونزی

۰۸۰۴۱۰۳۰

خرماپیاروم تازه یاخشک کرده

۴۲,۴۹۶

۴,۷۳۸,۷۳۹,۹۰۴ Rls.

۸۳

۱۳۹۲

استرالیا

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱۰۸,۰۳۶

۴,۷۲۷,۷۵۶,۳۹۱ Rls.

۸۴

۱۳۹۲

فرانسه

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱۰۲,۷۳۱

۴,۶۷۶,۴۰۸,۱۶۰ Rls.

۸۵

۱۳۹۲

بوسنی وهرزگوین

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۹۳,۸۲۱

۴,۶۶۰,۶۹۸,۹۶۶ Rls.

۸۶

۱۳۹۲

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک کرده

۲۰۷,۶۱۶

۴,۳۷۷,۱۵۵,۷۹۱ Rls.

۸۷

۱۳۹۲

قرقیزستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱۵۲,۵۷۱

۴,۰۹۰,۲۷۸,۰۶۹ Rls.

۸۸

۱۳۹۲

نروژ

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۸۹,۵۳۱

۴,۰۷۸,۹۴۵,۱۶۱ Rls.

۸۹

۱۳۹۲

بلغارستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱۶۳,۰۱۴

۳,۹۸۹,۳۹۴,۵۱۲ Rls.

۹۰

۱۳۹۲

چین

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۷۹,۱۵۲

۳,۹۳۰,۲۲۴,۰۶۰ Rls.

۹۱

۱۳۹۲

تاجیکستان

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک کرده

۱۸۵,۹۸۵

۳,۹۲۷,۵۰۱,۸۴۸ Rls.

۹۲

۱۳۹۲

مونته نگرو

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۷۸,۸۳۷

۳,۹۱۴,۴۵۴,۷۷۵ Rls.

۹۳

۱۳۹۲

رومانی

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۱۲۲,۶۸۰

۳,۷۶۹,۸۳۰,۳۷۰ Rls.

۹۴

۱۳۹۲

ترکمنستان

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۱۷۶,۶۹۸

۳,۷۳۰,۸۹۷,۰۴۷ Rls.

۹۵

۱۳۹۲

کویت

۰۸۰۴۱۰۶۰

خرمازا هدی تازه یاخشک کرده

۱۷۴,۰۹۴

۳,۶۶۵,۶۱۴,۰۶۵ Rls.

۹۶

۱۳۹۲

لبنان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱۱۸,۵۳۰

۳,۴۸۵,۳۶۳,۳۶۹ Rls.

۹۷

۱۳۹۲

بلژیک

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۴۰۵,۰۶۷

۳,۱۸۶,۸۵۵,۶۲۸ Rls.

۹۸

۱۳۹۲

مجارستان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۱۱۳,۰۰۹

۳,۱۵۸,۳۵۲,۲۰۰ Rls.

۹۹

۱۳۹۲

آلمان

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۹۵,۲۱۴

۳,۱۱۹,۴۵۸,۹۵۰ Rls.

۱۰۰

۱۳۹۲

سری لانکا

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۱۲۰,۵۰۰

۳,۰۲۱,۱۶۶,۱۰۰ Rls.

 

مجموع کل:
۴,۶۲۹,۵۰۵,۷۰۲,۲۰۲ ریال

 

۴٫ موارد مصرف و کاربرد الکل خرما

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ :

اﻟﮑﻞ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳﺖ:

۱- اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺻﯿﺖ ۹۶ ﯾـﺎ ۷۰ درﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد.

ذﯾﻼً ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺪه آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﮐﻪ

ﺳﺮﮐﻪ ﻣﺎده­ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺨﻤﯿﺮ اﺳﯿﺪی اﻟﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﺮﮐﻪ دارای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮﺑﯽ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻼس ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣـﯽ­ﮔﯿـﺮد وﻟﯽ در این حالت ﺳﺮﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﻣﺰه ﮔﺲ ﺑﻮده و از ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ و ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ:

alcohol-dates_www.irchemeng.ir (8)

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼس اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﻟﮑـﻞ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽ ﮔـﺮد و ﭘـﺲ از آن اﻟﮑـــﻞ ﻣﺠـــﺪداً ﻣـــﻮرد ﺗﺨﻤﯿـــﺮ اﺳـــﯿﺪی ﻗـــﺮار ﮔﺮﻓﺘـــﻪ و ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﺳـــﺮﮐﻪ ﻣـــﯽﻧﻤﺎﯾـــﺪ .

در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻼس اﺑﺘﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫـﺎی ﻧﮕﻬـﺪاری ﭘﻤﭗ ﻣﯽﮔﺮدد. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﮑﻞ از ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑـﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آب رﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠـﺎم ﺗﺨﻤﯿـﺮ اﺳـﯿﺪی را ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﻣﺨﻤـﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﺨﻤﯿـﺮ اﺳـﯿﺪی ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﺮﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻟﮑـﻞ و ﺳـﺮﮐﻪ دو ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﺠـﺰا ﺑـﻮده و ارﺗﺒـﺎط ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺣﻔـﻆ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿـﺖ ﺳﺮﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﮐﻪ از ﻣﻼس وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﻟﯿﺘﺮ اﻟﮑﻞ، ﺣﺪود ده ﻟﯿﺘﺮ ﺳﺮﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

  • ﻣﺼﺎرف ﻃﺒﯽ

اﻟﮑﻞ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑـﺰارآﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪاز ﻣﺼﺎرف دﯾﮕﺮ اﻟﮑﻞ در ﻃﺐ، اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﺰرﯾﻘـﺎت وﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

  • ﻣﺼﺎرف داروﺋﯽ اﻟﮑﻞ

اﻟﮑﻞ دارای دو ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل

اﻟﮑﻞ ﺣﻼل اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد داروﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎﻫـﺎن و ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . از این رو ﺑـﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ب ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان دارو

اﻟﮑﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

۲- ﻣﺼﺎرف اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﻒ) ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ

اﻟﮑﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ادﮐﻠﻦ ﻫﺎ، ﻋﻄﺮﻫـﺎ، اﺳـﺎﻧﺲ ﻫـﺎ و دﯾﮕـﺮ ﻣﺤـﺼﻮﻻت آراﯾـﺸﯽ دارای ﮐـﺎرﺑﺮد اﺳـﺖ . اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮑﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻼﻟﯿـﺖ آن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .

ب) ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮑﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪﺷﻮرﻫﺎ، ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪه ﻇﺮوف و ﺟﻼ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ج) ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮕﻬﺎ

اﻟﮑﻞ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ رﻧـﮓ ﻫـﺎ، ﻻک ﻫـﺎ و ﺟـﻼ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد . اﻟﮑـﻞ در اﯾـﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺤﻤـﻞ و ﺣـﻼل رﻧـﮓ دهﻫـﺎ (Pigments) ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ اﻟﮑﻞ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮراﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻻک روی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

د) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﮑﻞ

اﻟﮑﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از آن ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﻟﮑـﻞ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺎده اوﻟﯿـﻪ درﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل (ﺿﺪ ﯾﺦ ﺧﻮدروﻫﺎ ) ، ﮐﻠﺮو ﻓﺮم اﺳﺘﺎﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ، اﺗﯿﻠﻦ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ، ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ ﻫﺎ ، دی اﺗﯿﻞ اﺗﺮ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮﻫﺎ ، اﺳﺘﻦ

ه ) اﻟﮑﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ

اﻟﮑﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن اﻟﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﮐﺘـﺎن ﺑﻨـﺰﯾﻦ (جایگزینی ﺑﺮای ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﯽ MTBE ﺑﺮای ﺑﻨﺰﯾﻦ) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺨـﺸﯽ از ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﻟﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ETBE ﯾﺎ MTBE ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮑﺎر رود.

[button color=”green” size=”medium” link=”http://irchemeng.ir/1393/03/alcohol-dates-2″ ]بررسی شرایط اقتصادی تولید الکل خرما در استان بوشهر – بخش دوم[/button]

رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
Recent Posts

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

safety_PIC3_www.irchemeng.iralcohol-dates_www.irchemeng.ir