خواص ترمودینامیکی برخی مواد شیمیایی

خانه / مواد شیمیایی / خواص ترمودینامیکی برخی مواد شیمیایی

خواص ترمودینامیکی برخی مواد شیمیایی

خواص ترمودینامیکی برخی مواد شیمیایی

Name Tb(K) Tc(K) Pc(Mpa) Zc w
C1 ۱۱۱٫۶۶ ۱۹۰٫۵۶ ۴٫۵۹۹ ۰٫۲۸۶۲ ۰٫۰۱۱۵
C2 ۱۸۴٫۵۵ ۳۰۵٫۳۲ ۴٫۸۷۲ ۰٫۲۷۹۳ ۰٫۰۹۹۵
C3 ۲۳۱٫۱۱ ۳۶۹٫۸۳ ۴٫۲۴۸ ۰٫۲۷۶۳ ۰٫۱۵۲۳
iC4 ۲۶۱٫۴۳ ۴۰۸٫۱۴ ۳٫۶۴۸ ۰٫۲۸۲۴ ۰٫۱۷۷
nC4 ۲۷۲٫۶۵ ۴۲۵٫۱۲ ۳٫۷۹۶ ۰٫۲۷۳۹ ۰٫۲۰۰۲
iC5 ۳۰۰٫۹۹ ۴۶۰٫۴۳ ۳٫۳۸۱ ۰٫۲۷۰۱ ۰٫۲۲۷۵
NeoC5 ۲۸۲٫۶۵ ۴۳۳٫۷۸ ۳٫۱۹۹ ۰٫۲۶۹۳ ۰٫۱۹۶۴
nC5 ۳۰۹٫۲۲ ۴۶۹٫۷ ۳٫۳۷ ۰٫۲۷۰۱ ۰٫۲۵۱۵
۲-Methylpentane ۳۳۳٫۴۱ ۴۹۷٫۵ ۳٫۰۱ ۰٫۲۶۶۶ ۰٫۲۷۸۱
C6 ۳۴۱٫۸۸ ۵۰۷٫۶ ۳٫۰۲۵ ۰٫۲۶۵۹ ۰٫۳۰۱۳
C7 ۳۷۱٫۵۸ ۵۴۰٫۲ ۲٫۷۴ ۰٫۲۶۱۱ ۰٫۳۴۹۵
C8 ۳۹۸٫۸۳ ۵۶۸٫۷ ۲٫۴۹ ۰٫۲۵۵۹ ۰٫۳۹۹۶
C9 ۴۲۳٫۹۷ ۵۹۴٫۶ ۲٫۲۹ ۰٫۲۵۲ ۰٫۴۴۳۵
C10 ۴۴۷٫۳ ۶۱۷٫۷ ۲٫۱۱ ۰٫۲۴۶۵ ۰٫۴۹۲۳
C11 ۴۶۹٫۰۸ ۶۳۹ ۱٫۹۴۹ ۰٫۲۴۱۹ ۰٫۵۳۰۳
C12 ۴۸۹٫۴۷ ۶۵۸ ۱٫۸۲ ۰٫۲۳۸۲ ۰٫۵۷۶۴
C13 ۵۰۸٫۶۲ ۶۷۵ ۱٫۶۸ ۰٫۲۳۲ ۰٫۶۱۷۴
C14 ۵۲۶٫۷۳ ۶۹۳ ۱٫۵۷ ۰٫۲۲۶۲ ۰٫۶۴۳
C15 ۵۴۳٫۸۳ ۷۰۸ ۱٫۴۸ ۰٫۲۲۳۵ ۰٫۶۸۶۳
C16 ۵۶۰٫۰۱ ۷۲۳ ۱٫۴ ۰٫۲۱۹۹ ۰٫۷۱۷۴
C17 ۵۷۵٫۳ ۷۳۶ ۱٫۳۴ ۰٫۲۱۹ ۰٫۷۶۹۷
C18 ۵۸۹٫۸۶ ۷۴۷ ۱٫۲۷ ۰٫۲۱۶۸ ۰٫۸۱۱۴
C19 ۶۰۳٫۰۵ ۷۵۸ ۱٫۲۱ ۰٫۲۱۵ ۰٫۸۵۲۲
C20 ۶۱۶٫۹۳ ۷۶۸ ۱٫۱۶ ۰٫۲۱۲۶ ۰٫۹۰۶۹
n-Heneicosane ۶۲۹٫۷ ۷۸۱٫۷ ۱٫۱۴۷ ۰٫۲۱۱۴ ۰٫۹۲۲
n-Docosane ۶۴۱٫۸ ۷۹۱٫۸ ۱٫۱۰۱ ۰٫۲۰۹۵ ۰٫۹۵۵
n-Tricosane ۶۵۳٫۴ ۸۰۱٫۳ ۱٫۰۵۹ ۰٫۲۰۷۸ ۰٫۹۸۹
n-Tetracosane ۶۶۴٫۴ ۸۱۰٫۴ ۱٫۰۱۹ ۰٫۲۰۶۱ ۱٫۰۱۹
Ethylene ۱۶۹٫۴۷ ۲۸۲٫۳۶ ۵٫۰۳۲ ۰٫۲۷۶۷ ۰٫۰۸۵۲
Propylene ۲۲۵٫۴۳ ۳۶۴٫۷۶ ۴٫۶۱۲ ۰٫۲۷۵۳ ۰٫۱۴۲۴
۱-Butene ۲۶۶٫۹ ۴۱۹٫۵۹ ۴٫۰۲ ۰٫۲۷۶۵ ۰٫۱۸۶۷
cis-2-Butene ۲۷۶٫۸۷ ۴۳۵٫۵۸ ۴٫۲۰۶ ۰٫۲۷۱۷ ۰٫۲۰۳
trans-2-Butene ۲۷۴٫۰۳ ۴۲۸٫۶۳ ۴٫۱۰۳ ۰٫۲۷۴۲ ۰٫۲۱۸۲
Propadiene ۲۳۸٫۶۵ ۳۹۳٫۱۵ ۵٫۴۷ ۰٫۲۷۱۱ ۰٫۱۵۹۶
۱۲-Butadiene ۲۸۴ ۴۴۴ ۴٫۵ ۰٫۲۶۷ ۰٫۲۵۰۹
۱۳-Butadiene ۲۶۸٫۷۴ ۴۲۵٫۳۷ ۴٫۳۳ ۰٫۲۷۰۴ ۰٫۱۹۳۲
۱-Pentene ۳۰۳٫۱۱ ۴۶۴٫۷۸ ۳٫۵۲۹ ۰٫۲۷۰۳ ۰٫۲۳۲۹
cis-2-Pentene ۳۱۰٫۰۸ ۴۷۵٫۹۳ ۳٫۶۵۴ ۰٫۲۷۹ ۰٫۲۴۰۶
trans-2-Pentene ۳۰۹٫۴۹ ۴۷۵٫۳۷ ۳٫۶۵۴ ۰٫۲۷۹۳ ۰٫۲۳۷۳
۲-Methyl-l-Butene ۳۰۴٫۳ ۴۶۵ ۳٫۴ ۰٫۲۵۶۸ ۰٫۲۲۸۷
۳-Methyl-l-Butene ۲۹۳٫۲۱ ۴۵۰٫۳۷ ۳٫۵۱۶ ۰٫۲۸۳۷ ۰٫۲۲۸۶
۲-Methyl-2-Butene ۳۱۱٫۷۱ ۴۷۱ ۳٫۴ ۰٫۲۵۳۵ ۰٫۲۷۶۷
۱-Hexene ۳۳۶٫۶۳ ۵۰۴٫۰۳ ۳٫۱۴ ۰٫۲۶۵۳ ۰٫۲۸
۱-Heptene ۳۶۶٫۷۹ ۵۳۷٫۲۹ ۲٫۸۳ ۰٫۲۶۱۶ ۰٫۳۳۱
Cyclopentane ۳۲۲٫۴ ۵۱۱٫۷۶ ۴٫۵۰۲ ۰٫۲۷۳۳ ۰٫۱۹۴۳
Methylcyclopentane ۳۴۴٫۹۶ ۵۳۲٫۷۹ ۳٫۷۸۴ ۰٫۲۷۲۵ ۰٫۲۳۰۲
Cyclohexane ۳۵۳٫۸۷ ۵۵۳٫۵۴ ۴٫۰۷۵ ۰٫۲۷۲۶ ۰٫۲۱۱۸
Methylcyclohexane ۳۷۴٫۰۸ ۵۷۲٫۱۹ ۳٫۴۷۱ ۰٫۲۶۸۵ ۰٫۲۳۵
Ethylcyclopentane ۳۷۶٫۶۲ ۵۶۹٫۵۲ ۳٫۳۹۷ ۰٫۲۶۸۷ ۰٫۲۷۱۵
Ethylcyclohexane ۴۰۴٫۹۵ ۶۰۹٫۱۵ ۳٫۰۴ ۰٫۲۷۰۱ ۰٫۲۴۵۵
Benzene ۳۵۳٫۲۴ ۵۶۲٫۱۶ ۴٫۸۹۸ ۰٫۲۷۱۴ ۰٫۲۱۰۸
Toluene ۳۸۳٫۷۸ ۵۹۱٫۷۹ ۴٫۱۰۹ ۰٫۲۶۳۷ ۰٫۲۶۴۱
Ethylbenzene ۴۰۹٫۳۵ ۶۱۷٫۱۷ ۳٫۶۰۹ ۰٫۲۶۲۹ ۰٫۳۰۳۶
o-Xylene ۴۱۷٫۵۸ ۶۳۰٫۳۷ ۳٫۷۳۴ ۰٫۲۶۳ ۰٫۳۱۲۷
m-Xylene ۴۱۲٫۲۷ ۶۱۷٫۰۵ ۳٫۵۴۱ ۰٫۲۵۹۴ ۰٫۳۲۶
p-Xylene ۴۱۱٫۵۱ ۶۱۶٫۲۶ ۳٫۵۱۱ ۰٫۲۵۹۸ ۰٫۳۲۵۹
N2 ۷۷٫۳۵ ۱۲۶٫۱ ۳٫۳۹۴ ۰٫۲۹۱۷ ۰٫۰۴۰۳
O2 ۹۰٫۱۷ ۱۵۴٫۵۸ ۵٫۰۴۳ ۰٫۲۸۸ ۰٫۰۲۱۸
CarbonMonoxide ۸۱٫۷ ۱۳۲٫۹۲ ۳٫۴۹۹ ۰٫۲۹۴۸ ۰٫۰۶۶۳
CO2 ۱۹۴٫۶۷ ۳۰۴٫۱۹ ۷٫۳۸۲ ۰٫۲۷۴۴ ۰٫۲۲۷۶
H2S ۲۱۲٫۸ ۳۷۳٫۵۳ ۸٫۹۶۳ ۰٫۲۸۴۳ ۰٫۰۸۲۷
SulphurDioxide ۲۶۳٫۱۳ ۴۳۰٫۷۵ ۷٫۸۸۴ ۰٫۲۶۸۶ ۰٫۲۴۵۱
Hydrogen ۲۰٫۳۹ ۳۳٫۱۸ ۱٫۳۱۳ ۰٫۳۰۵۳ -۰٫۲۱۵
Water ۳۷۳٫۱۵ ۶۴۷٫۱۳ ۲۲٫۰۵۵ ۰٫۲۲۹۴ ۰٫۳۴۴۹
Methanol ۳۷۳٫۱۵ ۵۱۲٫۶۴ ۸٫۰۹ ۰٫۰۵۵۶
Ethanol ۵۱۴ ۶٫۳ ۰٫۶۴۴

رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
Recent Posts

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

nanotreat ab