گزارش کارآموزی واحد NGL گچساران

خانه / سایر موارد / گزارش کارآموزی واحد NGL گچساران

گزارش کارآموزی واحد NGL گچساران

در سایر موارد
گزارش کارآموزی واحد NGL گچسارانReviewed by رضا فرضی on Sep 24Rating: 5.0گزارش کارآموزی واحد NGL گچسارانگزارش کارآموزی واحد NGL گچساران

این مطلب از طرف آقای محسن غلام نژاد برای ما ارسال شده است.

شما نیز می توانید مطالب خود را برای درج در سایت ارسال نمایید


مقدمه :

مجتمع پالایشگاهی گازوگازمایع(NGL) 1200 در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی گچساران به منظورفرآورش MMSCFD 300 گازهای همراه ایستگاههای تقویت فشارضعیف گچساران( ایستگاههای ۱ ، ۲ ، ۳ ،۴ ) وتولید روزانه ۲۸۰۰۰ بشکه مایعات گازی تأسیس گردیده است .

این مجتمع ازسه واحدمرتبط به هم تشکیل شده است.

۱-واحدشیرین سازی گازوبازیافت مایعات گازی که شامل دو ردیف مشا به می باشند

۲- واحدجذب‌مرکپتانها POLISHING UNIT) )که وظیفه جداسازی‌ترکیبات گوگردی غیرقا بل جذب توسط آمین را برعهده دارد .

۳-واحد UTILITY شامل سیستم تصفیه آب غیرمعدنی جهت تولید بخار آب و جوشاننده های مربوط به آن(STEAM BOILERS ) ، آب مصرفی کارخانه، آب آتش نشانی،گازسوخت ومجموعه تزریق واحیاءگلا یکول می باشد.

گازهای فشارضعیف ایستگاههای تقویت فشارگچساران (۱،۲،۳،۴)ابتداواردمخازن لخته گیری که در ورودی مجتمع قراردارند،می شوند.پس از جداسازی مایعات همراه آن، گاز ازطریق خط لوله” ۲۴ ، بافشار۳۵ بار ودمای۴۴ درجه سانتی گراد ، وارد پالایشگاه میشود.پس از ورود گاز به مجتمع،توسط دو انشعاب”۱۶ بین ردیفهای (۱و۲)واحد شیرین سازی گاز تقسیم می گردد.

گازورودی به واحد شیرین سازی پس ازطی دومرحله جداسازی مایعات همراه وعبوراز صافی، وارد برج تماس آمین / گاز می گرددوقسمت عمده ترکیبات H2S,CO2 همراه گازجذب میگردد. سپس گاز شیرین به واحد باز یافت مایعات گازی ارسال وطی چهارمرحله عملیات تبادل حرارت درمبدلهای لوله/ پوسته با گازسردخروجی قسمت بازیافت مایعات گازی وهمچنین درچیلراولیه و چیلر ، توسط پروپان تا حدود ، ۲۹- درجه سانتیگراد کاهش دما یافته ومایعات گازی از گازجدا می گردد .

بخارات آب همراه درهرمرحله تبادل حرارت توسط گلایکول تزریقی به قسمت ورودی مبدل حرارتی گاز سرد،چیلر اولیه وچیلر، جذب گردیده وبه همراه مایعات گازی وگاز وارد جداکننده مایع –گاز (V- 12302-1 GAS- LIQ. SEPRATOR ) میشود . گلایکول غنی از آب از پاشنه (BOOT ) این مخزن خارج وبه قسمت احیا ء گلایکول ارسال میگردد .

مایعات گازی تولید شده جهت تثبیت به برج متان زدا هدایت گردیده وپس ازانجام فرآیند تثبیت، به واحدجذب مرکپتا نها ( POLISHING UNIT) هدایت می گردد .

ترکیبات گوگردی نظیرمرکپتا نها در POLISHING UNIT توسط جاذبهای جامد ازمایعات گازی جداگردیده ومایعات با درصد قابل قبول ناخالصی توسط پمپ از طریق خط لوله” ۸ به سمت ماهشهرهدایت می گردد .

برجهای جاذب ترکیبات گوگردی واحد جذب مرکپتا نها ( POLISHING UNIT) توسط گازشیرین با دمای ۲۴۰ درجه سانتیگراد احیاء گردیده وگاز احیاء پس ازخروج ازبرجها به عنوان گاز فشارضعیف به همراه گازخروجی از قسمت بالای برج به سمت کمپرسورهای گازی برج متان زدا فرستاده شده وپس ازفشارافزائی، با گازشیرین وگازخروجی از کمپرسورهای گازهای اسیدی مجتمع، مخلوط وبا فشارتقریبی ۳۳بار به سمت ایستگاه فشارقوی گچساران ارسال می گردد .

آمین غنی از گازهای اسیدی پس ازتماس در برج تماس آمین / گاز،جهت احیاء به واحد بازیافت آمین ارسال گردیده ودربرج احیاء آمین با ازدست دادن ترکیبات گازی H2S و CO2 همراه، به مدارگردش آمین بازگردانده می شود .

ترکیبات گازی جداشده دربرج احیاء آمین نیز به عنوان گازهای اسیدی به سمت کمپرسورهای‌تقویت فشارگازهای‌اسیدی فرستاده شده وپس ازفشارافزائی با گازخروجی پالایشگاه مخلوط گردیده وبه سمت ایستگاه فشارقوی گچساران ارسال می گردد .

واحد UTILITY در این مجتمع شامل قسمتهای زیر میباشد:

     ۱- سیستم تولید بخارآب و جوشاننده ها ی مربوطه (STEAM BOILERS)جهت استفاده در مبدلهای حرارتی وبازجوشاننده ها(REBOILERS)

     ۲- سیستم تولید آب غیرمعدنی جهت تولید بخار آب و MAKE UP WATER ومصارفی از قبیل شستشوی صافیهای آمین (AMIN FILTERS )

     ۳- سیستم تزریق واحیاءگلایکول جهت جذب بخارات آب همراه گاز

     ۴-سیستم تزریق متانول جهت جلوگیری ازبروز یخ زدگی درقسمتهایی که احتمال یخ زدگی وجود دارد.

     ۵-سیستم آب آتش نشانی وآب مصرفی پالایشگاه

     ۶-مخازن ذخیره مواد شیمیایی مورد نیاز درمجتمع وادوات جانبی آنها

ترکیب خوراک:

Component

Composition (mole %)

Summer Winter
H2O ۰٫۲۲ ۰٫۱۱
H2S ۰٫۸۲ ۰٫۸۱
CO2 ۲٫۰۲ ۲٫۰۶
C1 ۶۹٫۱۳ ۷۱٫۱۵
C2 ۱۳٫۳۱ ۱۳٫۲۸
C3 ۸٫۷۲ ۸٫۰۷
IC4 ۱٫۲۱ ۱٫۰۳
NC4 ۲٫۸۲ ۲٫۳۰
IC5 ۰٫۶۳ ۰٫۴۶
NC5 ۰٫۶۴ ۰٫۴۵
NC6 ۰٫۳۱ ۰٫۱۹
C7+ ۰٫۱۵ ۰٫۰۷
COS (PPM Molar) ۴٫۰ ۴٫۰
MMRCAPT (PPM Molar) ۱۲۴٫۰ ۱۱۲٫۰
EMCAPT (PPM Molar) ۹۴٫۰ ۷۳٫۰
CS2 (PPM Molar) ۹٫۰ ۷٫۰
PR2 THIOL (PPM Molar) ۱۸٫۰ ۱۲٫۰
BU1THIOL (PPM Molar) ۱۲٫۰ ۸٫۰

واحدشیرین‌سازی‌گاز ( GAS SWEETENING UNIT)

واحد شیرین سازی و بازیافت مایعات گازی (NGL) مجتمع پالایشگاهی گازوگازمایع ۱۲۰۰ از دو ردیف مشابه (ردیف ۱و۲ ) تشکیل گردیده و در این بخش به شرح ردیف یک پرداخته خواهد شد .

گاز ترش پس از خروج از مخازن لخته گیر گچساران از طریق خط لوله “۲۴ به سمت مجتمع هدایت می گردد . جهت کنترل فشار خط لوله ”۲۴ گاز ورودی به مجتمع از دو عددشیرکنترل فشار ۱۲ اینچ استفاده می شود . در صورت بالا رفتن فشار گازورودی ، شیرکنترل فشار مقداری ازگاز ورودی را از طریق هدر”۲۴ گاز خروجی از مجتمع به واحد فشار قوی گچساران ارسال می نماید به طوریـکه مقدارگاز ورودی به هرکـدام از ردیف ها کنترل می گردد.گاز ترش توسط خط لوله “۲۴ وارد پالایشگاه گردیده و جهت ورود به ردیف های ۱و۲ به دو شاخه ”۱۶ تقسیم می گردد .

میزان طراحی گاز ورودی به هر کدام از ردیفها از طریق خطوط لوله ”۱۶،معادل۱۵۰ میلیون فوت مکعب در روز با فشار ۵/۳۵ بار و دمای ۳/۴۳ در جه سانتی گراد در شرایط عملیاتی تابستان می باشد .

بر روی مسیر”۱۶ گاز ورودی به هرکدام ازردیفهای واحد شیرین سازی از یک عدد شیر کنترل جریان (FV) جهت کنترل مقدار جریان ورودی به واحد شیرین سازی و از یک عدد شیر اضطراری (ESDV) جهت مسدود نمودن مسیر گاز ورودی در مواقع ضروری استفاده گردیده است .

گاز باعبورازشیرکنترل جریان از طریق خط لوله ”۱۶ ابتدا وارد مخزن مایع گیر (INLET GAS K.O.DRUM) 203 – V گردیده و مایعات همراه پس از جدا سازی در این مخزن از طریق خط لوله ”۲ ، با عبور از شیر کنترل سطح (LV ) به هدر تخلیه هیدروکربن ها (WET HCB DRAIN ) وارد می گردد.

گاز خروجی از مخزن مایع گیر(۲۰۳ – V ) توسط خط لوله ”۱۶ جهت جذب ذرات مایع احتمالی همراه واردفیلتر۲۰۱- F می گردد. گاز خروجی از فیلتر از قسمت زیر سینی شماره یک وارد برج تماس آمین / گاز (  AMIN CONTACTOR201-T ) می شود . خط لوله ۱۶ اینچ کنارگذر برای این فیلتر پیش بینی ونصب شده است که هنگام کارهای تعمیراتی روی این دستگاه ( فیلتر ) از آن استفاده می شود. این فیلتر دارای مخزن افقی درقسمت پائین خود می باشدکه مایعات احتمالی همراه درآن جمع شده واز طریق شیرهای ”۲ کنترل کننده سطح ( LV ) به خط لوله ”۴ تخلیه هیدروکربنها ( HCB DRAIN ) ارسال می شوند. جهت جلوگیری ازجریان حلال ( آمین ) به درون خط لوله ۱۶ اینچ گاز ورودی به این برج درهنگام قطع جریان گازدرخط لوله مذکور، این خط لوله قبل از ورود به برج به شکل Uوارونه با یک مترارتفاع وارد برج می گردد .

بـرج تمـاس آمین / گاز دارا ی ۲۴ عدد سینی بود ه و آمیــن احیـاء شده( LEAN AMIN ) از طریق خط لوله ”۸ تحت کنترل جریان با فشار ۳۶ بار و دمای ۶۰ درجه سانتی گراد وارد سینی ۲۴ این برج می گردد.گاز پس از تماس با آمین احیاء شده (LEANAMIN) در برج تماس آمین / گاز با از دست دادن ترکیبات گازی ( CO2 و H2S) شیرین گردیده و از طریق خط لوله ”۱۶ از قسمت بالای برج خارج می گردد .

خوراک گازورودی گازشیرین شده خروجی ازواحدهای شیرین سازی
تابستان زمستان
مقدارH2S ppm8200 ppm8100 ppm 4
مقدارCO2 ppm20200 ppm20600 ppm 20

گاز خروجی از برج تماس آمین /گاز مجددا جهت جذب ذرات آمین همراه ازطریق خط لوله”۱۶ وارد مخزن مایع گیرگاز شیرین (۲۰۴ – V)می شود و ذارت آمین همراه پس از جدا سازی و جمع آوری در این مخزن از قسمت پایین توسط شیر کنترل سطح از طریق‌ خط‌ لوله‌” ۲ به‌ مخزن‌‌ تبخیر ناگهانی آمین‌ ( RICH AMIN FLASH DRUM 201-V) تخلیه می گردد .

گاز شیرین از طریق خط لوله ”۱۶ از مخزن مایع گیر (۲۰۴-V) با فشار ۳۳ بار و دمای ۵/۶۲درجه سانتی گراد به واحد بازیافت مایعات گازی ( NGL RECOVERY UNIT ) ارسال می گردد .

جهت آگاهی از میزان H2S موجود در گاز شیرین ارسالی به واحد بازیافت مایعات گازی، روی خط لوله ۱۶ اینچ گاز خروجی از مخزن مایع گیر گاز شیرین (۱-۱۲۲۰۴- V)، آنالایزر(AI –۲۰۲-۰۳) پیش بینی ونصب شده است .

آمین ورودی به برج تماس آمین / گاز ,پس از تماس با گاز و جذب گازهای اسیدی افزایش دما یافته و به عنوان آمین غنی از گازهای اسیدی ( RICH AMIN) با دمای ۶۸ درجه سانتی گراد از طریق خط لوله ”۱۰ وارد مخزن تبخیرناگهانی آمین ( RICH AMIN FLASH DRUM 201 – V) می شود. محلول آمین خروجی از پائین مخزن گاز تصفیه شده (۲۰۴-V) نیز از طریق خط لوله ۲ اینچ وارد این مخزن می شود .

مایعات هیدروکربن همراه آمین غنی(RICH AMIN) در مخزن ۱-۱۲۲۰۱-V در بخش جمع آوری مایعات هیدروکربن (HCB SKIMMING ) جمع آوری گردیده و بوسیله شیر کنترل جریان۱۴-۲۰۱- LVاز طریق خط لوله ”۴ به هدر تخلیه هیدروکربنها (WET HCB DRAIN) تخلیه می گردد .

آمین غنی (RICH AMIN ) پس از جمع آوری در مخزن ۱-۱۲۲۰۱-V تحت کنترل جریان توسط ۱۲-۲۰۲-FV و کنترل سطح توسط ۱۲-۲۰۲-LV از طریق خط لوله ”۱۰ وارد سینی شماره ۲۱ برج احیاء آمین AMIN REGENERATOR) 1-12202- T )می گردد.

آمین غنی( RICH AMIN) قبل از ورود به برج احیاء آمین در مبدل های پوسته ای / لوله ای (B RICH/LEAN AMIN EXCHONGER /A201 –E) با آمین احیاء شده (LEAN AMIN ) خروجی از قسمت پایین برج احیاء آمین تبادل حرارت می نماید.

آمین غنی از گازهای اسیدی پس از خروج ازمبدل حرارتی با دمای ۹۵ درجه سانتی گراد ، وارد سینی شماره ۲۱ برج احیاء آمین می شود. برج احیاء آمین دارای ۲۴ عدد سینی می باشد . فشار و دمای طراحی این برج به ترتیب ۵/۳ بار و۵/۱۵۰ درجه سانتی گراد می باشد . همچنین قطر وطول این برج به ترتیب ۲۱۵۰ میلیمتر و۲۳۴۰۰ میلیمتر می باشد.

یک انشعاب ”۱ از آمین غنی (RICH AMIN) ورودی به برج، به خط لوله ”۱۶ بخارات خروجی از بالای برج احیاء به عنوان ممانعت کننده خوردگی وارد می گردد. به آمین غنی از گازهای اسیدی ورودی به برج احیاء آمین از طریق خط لوله ”۲ ماده ضد کف جهت جلوگیری از ایجادکف دربرج تزریق می گردد .

آمین پس از احیاء در برج احیاء آمین با فشار ۹/۱ بار و دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد از طریق خط لوله ”۱۰ از قسمت پایین برج خارج گردیده و پس از تبادل حرارت با آمین غنی ازگازهای اسیدی (RICH AMIN) در مبدل های۲۰۱-E با دمای ۹۲ درجه سانتی گراد به مخزن ذخیره آمین (LEAN AMIN) 202- TK وارد می گردد.

آمین احیاء شده(LEAN AMIN ) مورد نیاز برج تماس آمین /گاز خروجی از مخزن ذخیره آمین (STORAGE TANK LEAN AMIN) پس از تزریق ماده ضدکف ازطریق خط لوله”۲ به‌وسیله‌پمپ‌تزریق‌مجموعه ضد کف آمین (۲۰۱- P K) ، ازطریق خط لوله ”۱۲ وارد خنک کننده هوایی آمین می گردد .

یک انشعاب ”۴ از آمین احیاء شده ( LEAN AMIN ) معادل ۱۰ الی ۲۰ در صد کل مقدار جریان خروجی پمپ های آمین ۱-B/A 12201- P جهت جذب ذرات همراه وارد مجموعه صافی ها۲۰۲- P K گردیده و پس از جدا شدن ناخالصی های همراه ، از طریق خط لوله ”۴ به مخزن ذخیره آمین ۲۰۱- TK باز گردانده می شود.

به منظور تأمین حرارت مورد نیاز برج احیاء آمین (۲۰۲- T) باز جوشاننده های ۲۰۲- E در جوار برج طراحی و نصب گردیده که از نوع پوسته ای / لوله ای بوده و حرارت مورد نیاز آن از طریق بخار آب تأمین می گردد .

جریان بخار آب ورودی به باز جوشاننده های ۲۰۲- E از طریق خط لوله ”۳ و تحت کنترل جریان با دمای ۱۵۴ درجه سانتی گراد وارد لوله باز جوشاننده ها می گردد .

بخشی از مایعات درون برج احیاء آمین از زیر سینی شماره ۱ از طریق خط لوله ”۱۰ وارد باز جوشاننده آمین گردیده و پس از تبادل حرارت با بخار آب تبخیر گردیده و بخارات حاصله از طریق دو خط لوله ”۱۶ و مایعات نیزاز طریق دو خط لوله”۸ به قسمت زیرین برج احیاء آمین وارد می گردند .

بخارآب فشارضعیف بادمای ۱۵۴ درجه سانتی‌گرادپس از تبادل حرارت در بازجوشاننده هاو مایع شدن‌از طریق‌خط لوله”۴ در مخزن ۲۰۵-V جمع آوری می شودو توسط پمپ از طریق خط لوله ”۳ به مجموعه اکسیژن زدا هدایت می گردد .

بخشی از آب خروجی پمپ جهت ثابت نگه داشتن غلظت آمین از طریق خط لوله ”۲ به عنوان MAKE UP WATER وارد سینی ۲۴ برج احیاء آمین می گردد.

همچنین جهت تولید مایعات برگشتی ( REFLUX) برای کنترل درجه حرارت بالای برج و جلوگیری از خروج ترکیبات آمین همراه گازهای اسیدی از کندانسور (CONDENSER) 202- V استفاده شده که بخارات خروجی از بالای برج احیاء آمین توسط خط لوله ”۱۶ وارد آن می شود و از طریق خط لوله ”۱۶ با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد خارج و وارد مخزن ذخیره مایعات برگشتی به برج احیاء آمین (۲۰۲-V)میگردد. بخارات از قسمت بالای مخزن از طریق خط لوله ”۱۲ خارج گردیده و بعنوان گازهای اسیدی به قسمت تراکم گازهای اسیدی ارسال می گردد.

مایعات جمع آوری شده در مخزن ۲۰۲- V به عنوان مایعات برگشتی (REFLUX )از طریق خط لوله ”۳ به وسیله پمپ ۲۰۲-P با فشار ۲/۴ بار به سینی ۲۴ برج احیاء آمین برگردانده می شود .

واحد باز یافت مایعات گازی(NGL RECOVERY UNIT)

گازشیرین خروجی از ردیفهای ۱ و ۲ واحد شیرین سازی با فشار ۷/۳۲ بار ودمای ۶۲ درجه سانتی گراداز طریق یک خط لوله۱۶اینچ وارد ردیفهای ۱ و ۲ قسمت باز یافت مایعات گازی می گردد. گازورودی به هرکدام ازردیفهاازطریق خط لوله ۱۴اینچ ابتدا واردتیوبهای مبدل پوسته ای / لوله ای.) EXCH (HOT GAS/GAS 301- E گردیده و با گازخروجی از مخزن جدا کـننده مایع /گاز (v-302 GAS/LIQ. SEPERATOR)تبادل حرارت نموده ودمای آن تا حدود ۳۲ درجه سانتی گراد کاهش می یابد .جهت آب زدایی ازگازوجلوگیری از یخ زدگی در ورودی این مبدل امکانات تزریق گلایکول ومتا نول مهیا می باشد.

برای جدا نمودن بخارات آب وهیدروکربنهای سنگین همراه گازکه پس ازتبادل حرارت دراین مبدل مایع گردیده اند، گازازطریق خط لوله ۱۴اینچ وارد مخزن جداکننده آب (WATER SEPERATOR 301- V ) می گردد مایعات‌ جدا شده‌ دراین‌ مخزن‌ از طریق ‌خط لوله ”۲ وشیرکنترل سطح مایع(LV-301-01) به‌قسمت ‌تخلیه‌ هیدروکربن‌ها(HCB DARIN) فرستاده می شوند . همچنین‌انشعاب‌لوله”۲ جهت‌ارسال‌مایعات‌این‌مخزن‌به‌سیستم‌ احیاء گلایکول‌ در صورت‌تزریق‌گلیکول به‌مبدل‌حرارتی )۳۰۱- E) درنظرگرفته شده است.

گاز پس از خروج از این جداکننده از طریق خط لوله”۱۴ وارد مبدل حرارتی از نوع پوسته ای / لوله ای )۳۰۲- E ) می گردد . دمای این گاز پس از ورود به مبدل و تبادل حـرارت بـا گـاز سرد خروجی از مخزن جدا کننده مایع و گاز (V302) به ۲۴ درجه سانتی گراد می رسد.

گازخروجی ازمبدل ۳۰۲- E پس ازتزریق گلایکول ازطریق خط لوله ۱۴ اینچ   واردچیلر اولیهPRE CHILLER) 303-E ( گردیده وبا پروپان ورودی ازمخزن مکش مرحله سوم کمپرسورهای پروپان (V-303)تبادل حرارت می نمایدو تادمای ۵/۰- درجه سانتی گراد خنک می گردد . درقسمت ورودی گاز وپروپان درون پوسته این مبدل ، امکانات تزریق متانول ازطریق لوله ”۱ وجود دارد . همچنین به منظورآب زدائی ازگازورودی مبدل ، ازطریق خط لوله ”۲ گلایکول به وسیله افشا نکها ئی درمسیرورودی تیوبهای مبدل تزریق می گردد .

سطح پروپان مایع درپوسته این مبدل) ۳۰۳- E) ازطریق شیرکنترل سطح”۴   ( ۰۵-۳۰۱- LV )که روی مسیرورودی پروپان به چیلراولیه نصب گردیده است کنترل می گردد.

گازخروجی از چیلراولیه با دمای۵/۰- درجه سانتی گرادازطریق خط لوله ۱۴اینچ پس ازتزریق گلایکول وارد چیلر(E-304 CHILLER) می گردد .

گازومایعات گازی همراه ،درچیلر با پروپان ورودی ازمخزن مکش مرحله دوم کمپرسورهای پروپان (V-304)تبادل حرارت نموده ودمای آن تا ۲۹- درجه سانتی گراد کاهش می یابد. امکانات تزریق متانول درمواقع لازم ازطریق خط لوله ”۱ به ورودی مسیرگازوپروپان تدارک دیده شده است . همچنین جهت آب زدائی ازگاز ، گلایکول ازطریق خط لوله ”۲ توسط افشانکهائی به ورودی تیوبهای این چیلرتزریق می گردد .

گازومایعات خروجی از چیلربا دمای ۲۹- درجه سانتی گراد وفشار ۶/۳۱ بارازطریق خط لوله ”۱۴ وارد جداکننده سه فازی NGL / GLAYCOL / GAS SEP. ) 302- V) می گردد .

درجداکننده سه فازی گلایکول ، مایعات گازی وگاز از یکدیگرجدا گردیده و محلول گلایکول غنی از آب با فشار۶/۳۲ بار ودمای ۲۹- درجه سانتی گراد به واحد بازیافت گلایکول ارسال می گردد .

گازخروجی ازمخزن جداکننده با دمای ۲۹- درجه سانتی گراد وفشار ۶/۳۲ بارازطریق خط لوله ”۱۲ وارد مبدلهای حرارتی پوسته ای / لوله ای ورودی بخش باز یافت مایعات گازی   می شود وپس ازتبادل حرارت طی دو مرحله ، با دمای ۹/۴۸ درجه سانتی گراد و فشار ۳/۳۰ بار ازهرردیف تحت عنوان گازشیرین وخشک خارج وبا گازمتراکم شده خروجی کمپرسورهای برج متان زدا در یک خط لوله۱۸اینچ مخلوط وپس از عبور از خط لوله۱۸اینچ وافزایش قطر لوله به ۲۴اینچ، همراه گازهای خروجی کمپرسورهای اسیدی به ایستگاه فشارقوی گچساران ارسال می گردد.

مایعات گازی جدا شده از گاز درمخزن ۳۰۲- V ، با فشار ۶/۳۲ بار ودمای ۲۹- درجـه سانتی گـراد ازطـریق خـط لوله ۶ اینـچ جهت تثبیت به برج متان زدا (۳۰۱- T ) فرستاده می شود .

ترکیب میعانات خروجی از واحد بازیابی:

Component

(Mole %)

Lean Gas NGL
Summer Winter Summer Winter
H2O ۰ ۰ ۰ ۰
H2S (PPM Molar) ۲۹٫۴ ۲۸٫۶ ۸٫۵ ۸٫۸
CO2 (PPM Molar) ۴۴٫۵ ۴۳٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۴
C1 ۸۵٫۱۸ ۸۴٫۷۲ ۲٫۵ ۲٫۵
C2 ۱۰٫۹۵ ۱۱٫۳۰ ۲۷٫۱۵ ۲۸٫۱۳
C3 ۳٫۲۱ ۳٫۳۵ ۳۷٫۵۹ ۳۹٫۱۴
IC4 ۰٫۲۰ ۰٫۲۰ ۶٫۴۲ ۶٫۴
NC4 ۰٫۳۲ ۰٫۳۱ ۱۵٫۷۱ ۱۵٫۱۵
IC5 ۰٫۰۳ ۰٫۰۲ ۳٫۷۳ ۳٫۲۷
NC5 ۰٫۰۲ ۰٫۰۲ ۳٫۸۳ ۳٫۲۴
NC6 ۰ ۰ ۱٫۸۹ ۱٫۴
C7+ ۰ ۰ ۰٫۹۲ ۰٫۵۲
COS ۸۲٫۳ ۷۹٫۶ ۱۴٫۲ ۱۵٫۵
MMRCAPTN (PPM Molar) ۴۳۷٫۲ ۴۲۳٫۸ ۶۱۲٫۴ ۶۳۵٫۹
EMCAPT (PPM Molar) ۲۰۰٫۹ ۱۹۳٫۵ ۵۲۴٫۷ ۴۸۱٫۳
CS2 (PPM Molar) ۴٫۵ ۴٫۴ ۵۱٫۶ ۴۷٫۸
PR2THIOL (PPM Molar) ۰٫۵۰ ۰٫۴۰ ۱۰۸٫۲ ۸۶٫۸
BUITHIOL (PPM Molar) ۰ ۰ ۷۳٫۴ ۵۹٫۳

برج متان زدا( DEMETHANIZER TOWER )

مایعات خروجی ازمخازن جداکننده مایع/گاز (۳۰۲- V ) پس ازخروج ازاین مخازن باهم مخلوط گردیده و با دمای۳۷- درجه سانتی گراد وبا فشار ۲۰ بار وارد سینی شماره۹ برج متان زدا می شوند. قطرداخلی برج ۲ متروارتفاع آن ۸۵/۱۷ متروفشارودرجه حرارت طراحی آن به ترتیب ۹/۲۰ بار و ( ۸۳+/ ۶۰ – ) درجه سانتیگراد می باشد . به منظورجلوگیری ازتبادل حرارتی سیال درون برج با محیط ، بدنه برج متان زدا با عایق حرارتی پوشانده شده است .

برج متان زدا (۳۰۱- T ) جهت تثبیت مایعات گازی  وجداسازی ترکیبات سبک دارای ۹ عدد سینی بوده ومایعات گازی به عنوان خوراک اصلی وارد سینی شماره ۹می گردد.

به‌منـظورتامـین‌حـرارت‌مورد نیـاز پاییـن‌ بـرج متـان زدا از دو دسـتگاه باز جـوشاننده

(E-305A/B DEMET.COLUMN REBOILER) استفاده می شود .

مایعات گازی از زیرسینی شماره یک از طریق خط لوله ۱۰اینچ وارد بازجوشاننده ها ( REBOILERS) می شوند و پس از تبادل حرارت با پروپان در بازجوشاننده ها ، بادمای ۱/۳۳ درجه سانتی گراد به صورت مایع وبخارازطریق دوخط لوله ۱۰اینچ به قسمت زیرین برج برگشت داده می شود. باز جوشاننده ها حرارت مورد نیاز خودجهت گرم کردن مایعات گازی درون پوسته را از دو منبع دریافت می کنند.

۱-پروپان مایع از مخزن ذخیره پروپان با دمای ۶۲درجه سانتیگراد و فشار ۵/۲۲باراز طریق خط لوله ۸اینچ وارد باز جوشاننده می شود وپس ازتبادل حرارت از آن خارج وجهـت تـبادل حـرارت با گاز خروجی از بـالای بـرج متـان زدا در مـبدل حرارتی ۳۰۷- DEMET . OVHD / PROPANE EXCHENGER) E-) استفاده می شود.

۲-بخارات پروپان خروجی از کمپرسورهای تراکم پروپان (C-301A/B/C) بعنوان انشعاب دوم جهت تامین حرارت مورد نیاز در باز جوشاننده ها استفاده می شوند.(در حالت طبیعی این انشعاب برقرار نیست) . از طریق خط لوله ۴اینچ قسمتی از این بخارات قبل از ورود به کندانسور پروپان (A-301 PROPANE CONDENSER)وارد باز جوشاننده ها می شود وپس ازتبادل حرارت از طریق خط لوله ۳اینچ خارج وباپروپان ورودی به مخزن مکش مرحله سوم کمپرسور تراکم پروپان مخلوط می شود.

مایعات گازی پس ازجداشدن ترکیبات سبک نظیر متان، ازپائین برج توسط پمپهای (۳۰۱- P ) از طریق خط لوله ۱۰اینچ خارج گردیده وبافشار۷/۳۶ بار و دمای ۱/۳۳ درجه سانتی گراد،جهت خنک نمودن پروپان ورودی به مخزن مکش کمپرسورهای مرحله سـوم پـروپـان) ۳۰۳- V ) وارد مبـدل حـرارتـی E-306))می شود وپروپان را تا ۲/۳۹ درجه سانتیگرادخنک می نماید و برا ی جدا شدن ترکیبات گوگردی(مرکاپتانها) به POLISHING UNIT ارسال میگردند.

گازهای جداشده در برج متان زدا ازقسمت بالای این برج خارج گردیده و با فشار۱۹بارودمای۳۷- درجه سـا نتی گراد واردمبدلE-307 می شود و قسمتی از پروپان ورودی به مرحله سوم کمپرسور تراکم پروپان راخنک می کندوپس ازمخلوط شدن با گازهای احیاء خروجی ازPOLISHING UNIT به قسمت کمپرسورهای تقویت فشار گاز برج متان زدا فرستـاده می شـود.درقسمت بـالای بـرج متان زدا ، نم گیرهـای سیمی ( DEMISTER PAD ) جهت جلوگیری ازخروج قطرات مایع به همراه گازبه بیرون برج قراردارند.

بخشی ازگازخروجی ازبرج متان زدا به عنوان گازسوخت واردسیستم گاز سوخت می شود.

گازخروجی برج متان زدا وگازاحیاء POLISHING UNIT پس ازورود به مخزن مکش کمپرسورهای تقویت فشار گاز برج متان زدا(۳۰۷- V ) وارد کمپرسورهایA/B 302 C- گردیده وبا فشار۳۳ بارجهت خنک شدن وارد مبدل هوائی متان می گردد و سپس باگازشیرین خروجی مجتمع پالایشگاهی۱۲۰۰ مخلوط می گردد

سیستم تبرید(سیکل پروپان)

برای بازیافت مایعات گازی ازگازشیرین ازپروپان به عنوان سیال مبرد درچیلرهای اولیه (۳۰۳-E) وچیلرها(۳۰۴-E) جهت سردنمودن گاز استفاده می گردد.

سیستم تبرید ازادوات زیرتشکیل گردیده است :

۱- مخزن جمع آوری وذخیره پروپان مایع PROPANE ACCUMULATOR) 306 V- )

۲-مخازن مکش کمپرسورهای ۳ مرحله ای.

 • v مخزن مکش مرحله سوم کمپرسورها ۳rd STAGE SUCTION DRUM) 303-V)
 • v مخزن مکش مرحله دوم کمپرسورها۲nd STAGE SUCTION DRUM) 304– V)
 • v مخزن مکش مرحله اول کمپرسورها۱ST STAGE SUCTION DRUM) 305-V)

۳-سه دستگاه کمپرسور سه مرحله ایREFRIGERATION COMP.) A/B/C 301-C)

۴-خنک کننده های هوائی پروپانPROPANE CONDENSER) 301-A)

۵-مبدل حرارتی پروپان/ گازخروجی برج متان زدا      (۳۰۷E- )

پروپان توسط تانکر حامل پروپان درمخزنی خارج ازفنس پالایشگاه تخلیه و سپس به وسیله پمپ از طریق خط لوله ۲ اینچ به مخزن ذخیره پروپان (۳۰۶- V) انتقال می یابد .

پروپان مایع ازقسمت زیرین مخزن ذخیره پروپان ازطریق خط لوله “۱۲ خارج وبه سه انشعاب تقسیم می گردد.

یک انشعاب ازپروپان مایع ازطریق خط لوله ”۶ بادمای ۶۲ درجه سانتی گراد به مبدل ۳۰۶-E ارسال گردیده ودوانشعاب ۸ اینچ به عنوان سیال گرم با دمای ۶۲ درجه سانتی گراد وارد بازجوشاننده های A/B 305- E برج متان زدا میگردند. پروپان مایع پس ازورود به بازجوشاننده (A/B 305- E ) وتبادل حرارت بامایعات گازی برج متان زدا بادمای ۳۸ درجه سانتی گراد ازطریق خط لوله ”۸ از بازجوشاننده ها خارج و واردمبدل حرارتی۱۲۳۰۷-E گردیده وبا گاز خروجی از بالای برج متان زدا تبادل حرارت انجام داده وبا دمای ۳۲ درجه سانتی گراد ازطریق خط لوله ۱۲اینچ ازاین مبدل خارج می گردد.

پروپان خروجی ازمبدل حرارتی۳۰۶-E   ازطریق خط لوله ۸ اینچ وارد خط لوله ۱۲اینچ پروپان خروجی از۳۰۷-E گردیده و با دمای ۱۶ درجه سانتی گراد و فشار۷ بار از طریق خط لوله‌“۱۲ وارد مخزن مکش مرحله سوم کمپرسور (۳۰۳- V ) و عمل تبخیر ناگهانیFLASHING)) پروپان صورت می گیرد.

بخارات پروپان خروجی ازبالای مخزن مکش مرحله سوم) ۳۰۳-V) ازطریق خط لوله“۱۲ به چهارشاخه تقسیم می گردد.

 • خط لوله “۸ ورودی به مرحله سوم کمپرسور A 12301-C
 • خط لوله “۸ ورودی به مرحله سوم کمپرسور B 12301-C
 • خط لوله“۸ ورودی به مرحله سوم کمپرسور C 12301-C
 • خط لوله “۲ ورودی به مخزنBLOW GASE DRUM) 12308 -(V

. مایعات پائین مخزن مکش کمپرسور مرحله سوم بادمای ۱۶ درجه سانتیگراد از طریق خط لوله “۱۰ ازمخزن ۳۰۳-V خارج وبه ۳ انشعاب زیرتقسیم می گردد.

 • خط لوله “۸ ورودی به مخزن مکش مرحله دوم کمپرسورها (۳۰۴-V )
 • خط لوله “۶ ورودی به چیلر اولیه ردیف ۱ بازیافت مایعات گازی                 PRECHILLER) 1-303-E)
 • خط لوله “۶ ورودی به چیلر اولیه ردیف ۲ بازیافت مایعات گازی             PRECHILLER) 2-303-E)

انشعاب های “۶پروپان با دمای ۵/۱۳ درجه سانتی گراد به قسمت پوسته چیلرهای اولیه ۳۰۳-E وارد وباعث کاهش دمای گازتاحدود۵- درجه سانتی گراد میگردد وپس ازخروج ازچیلرهای اولیه ازطریق خطوط “۱۲ با فشار۳ بار و دمای ۵/۵- درجه سانتی گراد و سپس از طریق خط لوله‌“۲۰ وارد مخزن مکش مرحله دوم کمپرسور )۳۰۴ –V) میشود.

پروپان ورودی به مخزن مکش مرحله دوم V-304 ازطریق خطوط “۱۰ و“۲۰ ، دراین مخزن FLASH گردیده وبخارات حاصله ازطریق خط لوله“۲۴ بعنوان خوراک مرحله دوم کمپرسورهای پروپان بادمای ۴/۱۱- درجه سانتی گراد وفشار۱/۳ بار ازاین مخزن خارج گرددیده وسپس توسط خط لوله “۲۴ به سه انشعاب “۱۶ جهت ورود به مرحله دوم کمپرسورهای A/B/C 12301C- تقسیم می شود.

مایعات خروجی ازقسمت زیرین مخزن مکش مرحله دوم کمپرسورها ازطریق خط لوله“۸ وتقسیم به سه انشعاب به قسمتهای زیرارسال می گردد.

 1. خط لوله“۶ بعنوان سیال مبرد ورودی به چیلرردیف ۱ بازیافت مایعات گازی             ۱-۳۰۴-E
 2. خط لوله“۶ بعنوان سیال مبرد ورودی به چیلرردیف۲ بازیافت مایعات گازی            ۲-۳۰۴-E
 3. خط لوله “۶ ورودی به مخزن مکش مرحله اول ۳۰۵-V جهت کنترل دمای این مخزن .

پروپان ورودی به چیلرهای ۲/۱-۳۰۴-E توسط خط لوله “۶ پس ازتبادل حرارت با گاز وکاهش دمای گازتا ۲۹- درجه سانتی گراد با دمای ۷/۳۴- درجه سانتی گراد و فشار۲/۰ بار ازطریق خطوط لوله “۲۴ وسپس “۳۰ وارد مخزن مکش مرحله اول کمپرسورهای پروپان می گردد.

مایعات خروجی ازقسمت پائین مخزن مکش مرحله اول ازطریق خط لوله“۳ وارد مخزن ۳۰۸ -V گردیده وپس ازتبدیل به بخار توسط خط لوله“۶ به مخزن ۳۰۵-V برگشت داده میشود.

بخارات پروپان قبل ازورود به هرکدام ازمراحل ۳ گانه ازفیلترهای سیمی جهت جذب ذرات مایع احتمالی عبور می نماید.پروپان پس ازمتراکم شدن طی سه مرحله با شرایط زیرجهت خنک گردیدن به سمت خنک کننده هوائی پروپان هدایت می گردد.

فشارورودی فشارخروجی
مرحله اول             ۲/ بار مرحله اول             ۶/۲ بار
مرحله دوم            ۶/۲بار مرحله دوم            ۴/۶ بار
مرحله سوم           ۴/۶بار مرحله سوم           ۲/۲۳بار

ازخط لوله “۱۰ خروجی ازهرکدام ازکمپرسورها یک خط لوله “۱۰ منعشب گردیده وسپس به سه شاخه تقسیم می گردد.

          ۱٫           خط لوله “۶ ورودی به ۳۰۵-V (مخزن مکش مرحله اول کمپرسورها)

         ۲٫          خط لوله“۶ ورودی به ۳۰۴-V (مخزن مکش مرحله دوم کمپرسورها)

         ۳٫          خط لوله “۳ ورودی به ۱۲۳۰۳-V (مخزن مکش مرحله سوم کمپرسورها)

این خطوط ازخروجی کمپرسورهای سه گانه پروپان تحت کنترل جریانی توسط سیستم کنترل آنتی سرج جهت تآمین کمبودپروپان موردنیاز سه مرحله کمپرسورها منشعب گردیده است.

پروپان خروجی ازکمپرسورها دریک هدر “۱۶مخلوط گردیده ووارد خنک کننده های هوائی پروپان می شود.

دوانشعاب “۴ ازپروپان ورودی خنک کننده های هوائی بعنوان سیال گرم به بازجوشاننده های برج متان زدا A/B 305-E واردمی گردد.

پروپان ورودی به خنک کننده های هوائی پس ازخنک گردیدن بافشار۲۲ بار و دمای۶۳ درجه سانتی گراد ازطریق خط لوله “۱۲ وارد مخزن ذخیره پروپان ۳۰۶-V می گردد

خنک کننده های هوائی پروپان ازنوع پره متغیربوده ودمای پروپان خروجی باتغییرزاویه پره های خنک کننده کنترل می گردد. بار حرارتی این خنک کننده ها ۴/۲۵۶۷۰ کیلووات بوده وفشار ودرجه حرارت طراحی آنها به ترتیب ۵/۲۹ بار و۴/۱۲۶ درجه سانتی گراد می باشد .

کمپرسورهای تقویت فشارگازهای اسیدیACID GAS COMPRESSORS))

گازهای‌جداشده‌دربرج های‌احیاء آمین هردوردیف وگازهای خروجی ازمخازن تبخیر ناگهانی آمیـن غنـی از گـاز های اسیدی هردو ردیف (۲۰۱- V ) ، تحت عنوان گازهای اسیدی جهت فشار افزایی به قسمت تراکم گازهای اسیدی فرستاده می شود. قسمت تراکم گازهای اسیدی ازدوردیف الکترکمپرسور موازی۳ مرحله ای تشکیل گردیده است.   الکتروکمپرسورهای گازهای اسیدی مرحله به مرحله باعث تراکم این گازهامی شوند ، به نحوی که خروجی هرمرحله پس ازخنک شدن درکولرهای هوائی وارد مرحله بعدی می شود وخروجی از مرحله سوم بعد ازخنک شدن درکولرهوائی ازطریق خط لوله ”۱۰ ازاین قسمت خارج و وارد گازخشک ارسالی به واحد فشارقوی گچساران می شود .

رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
Recent Posts

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

nano absulfinol