خواص بحرانی و چگالی تعدادی از مایعات یونی

خانه / سایر موارد / خواص بحرانی و چگالی تعدادی از مایعات یونی

خواص بحرانی و چگالی تعدادی از مایعات یونی

در سایر موارد
خواص بحرانی و چگالی تعدادی از مایعات یونیReviewed by رضا فرضی on Oct 20Rating: 5.0خواص بحرانی و چگالی تعدادی از مایعات یونیخواص بحرانی و چگالی تعدادی از مایعات یونی
no. ionic liquid global formula IUPAC name M Tb (K) Tc (K) Pc (bar) Vc (cm3/mol) Zc w ro ref
IL-1 [bmim] [TFES] C10H16N2F4SO3

۱-butyl-3-methylimidazolium 1,1,2,2-tetrafluoroethanosulfonate

۳۲۰٫۳ ۷۲۹٫۴ ۱۰۳۰٫۵ ۲۵٫۷ ۸۲۷٫۸ ۰٫۲۴۸ ۰٫۴۵۸۳ ۱٫۲۹۹ [۱]
IL-2 [emim] [TFES] C8H12N2F4SO3

۱-ethyl-3-methylimidazolium 1,1,2,2-tetrafluoroethanosulfonate

۲۹۲٫۳ ۶۸۳٫۷ ۹۹۸٫۲ ۳۰٫۴ ۷۱۳٫۶ ۰٫۲۶۱۵ ۰٫۳۷۴۳ ۱٫۴۳۱ [۲]
IL-3 [bmim] [FS] C12H16N2F8SO4

۱-butyl-3-methylimidazolium 2-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,2,2 tetrafluoroethanesulfonate

۴۳۶٫۳ ۷۸۸٫۲ ۱۰۶۱٫۳ ۱۷٫۹ ۱۰۱۲٫۹ ۰٫۲۰۵۶ ۰٫۵۴۸۸ ۱٫۴۴۹ [۳]
IL-4 [bmim] [Ac] C10H18N2O2

۱-butyl-3-methylimidazolium acetate

۱۹۸٫۳ ۶۲۴٫۶ ۸۴۷٫۳ ۲۴٫۵ ۶۵۸٫۲ ۰٫۲۲۸۵ ۰٫۶۶۸۱ ۱٫۰۵۲ [۴]
IL-5 [emim] [Ac] C8H14N2O2

۱-ethyl-3-methylimidazolium acetate

۱۷۰٫۲ ۵۷۸٫۸ ۸۰۷٫۱ ۲۹٫۲ ۵۴۴٫۰ ۰٫۲۳۶۷ ۰٫۵۸۸۹ ۱٫۰۹۸ [۵]
IL-6 [emim] [BEI] C10H11N3F10S2O4

۱-ethyl-3-methylimidazolium bis(pentafluoroethylsulfonyl)imide

۴۹۱٫۳ ۸۵۳٫۱ ۱۲۳۱٫۴ ۲۱٫۹ ۱۰۴۵٫۴ ۰٫۲۲۳۸ ۰٫۲۸۹۵ ۱٫۵۹۳ [۶]
IL-7 [dmprim] [bti] C10H15N3F6S2O4

۱,۲-dimethyl-3-propylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۱۹٫۴ ۸۶۷٫۴ ۱۲۶۹٫۷ ۲۷٫۵ ۹۸۸٫۶ ۰٫۲۵۷۲ ۰٫۳۲۲۶ ۱٫۴۸۱ [۳]
IL-8 [dmim] [bti] C7H9N3F6S2O4

۱,۳-dimethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۳۷۷٫۳ ۷۹۳٫۸ ۱۲۳۹٫۹ ۳۵٫۸ ۸۱۸٫۸ ۰٫۲۸۴۵ ۰٫۱۷۵۲ ۱٫۵۷۰ [۷]
IL-9 [bmpy] [bti] C12H16N2F6S2O4

۱-butyl-3-methylpyridinium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۳۰٫۴ ۸۵۲٫۰ ۱۲۴۰٫۵ ۲۵٫۵ ۱۰۳۸٫۸ ۰٫۲۵۷۱ ۰٫۳۱۶۰ ۱٫۴۱۴ [۸]
IL-10 [N-epy] [bti] C9H10N2F6S2O4

۱-ethylpyridinium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۳۸۸٫۳ ۷۷۸٫۴ ۱۲۰۷٫۹ ۳۲٫۷ ۸۶۹٫۰ ۰٫۲۸۳۴ ۰٫۱۶۷۱ ۱٫۵۳۵ [۹]
IL-11 [tpa] [bti] C22H44N2F6S2O4

tetramylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۵۷۸٫۷ ۱۰۱۲٫۹ ۱۲۶۷٫۰ ۱۲٫۸ ۱۶۹۷٫۹ ۰٫۲۰۶۰ ۰٫۸۹۲۳ ۱٫۱۶۵ [۱۰]
IL-12 [N7444] [bti] C21H42N2F6S2O4

tributylheptylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۵۶۴٫۷ ۹۹۰٫۰ ۱۲۴۷٫۰ ۱۳٫۳ ۱۶۴۰٫۸ ۰٫۲۱۰۸ ۰٫۸۵۸۵ ۱٫۱۷۰ [۱۱]
IL-13 [N6444] [bti] C20H40N2F6S2O4

tributylhexylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۵۵۰٫۷ ۹۶۷٫۱ ۱۲۲۷٫۴ ۱۳٫۹ ۱۵۸۳٫۷ ۰٫۲۱۵۶ ۰٫۸۲۱۶ ۱٫۱۸۷ [۱۲]
IL-14 [N1444] [bti] C15H30N2F6S2O4 tributylmethylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۴۸۰٫۵ ۸۵۲٫۷ ۱۱۳۶٫۳ ۱۷٫۷ ۱۲۹۸٫۱ ۰٫۲۴۳۰ ۰٫۶۰۶۸ ۱٫۲۶۲ [۱۳]
IL-15 [N6222] [bti] C14H28N2F6S2O4 triethylhexylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۴۶۶٫۵ ۸۲۹٫۸ ۱۱۱۹٫۲ ۱۸٫۷ ۱۲۴۱٫۰ ۰٫۲۴۹۲ ۰٫۵۶۰۸ ۱٫۲۸۸ [۱۲]
IL-16 [N8222] [bti] C16H32N2F6S2O4 triethyloctylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۴۹۴٫۶ ۸۷۵٫۶ ۱۱۵۳٫۷ ۱۶٫۸ ۱۳۵۵٫۳ ۰٫۲۳۷۱ ۰٫۶۵۲۳ ۱٫۲۴۹ [۱۲]
IL-17 [S222] [bti] C8H15NF6S3O4 triethylsulfonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۳۹۹٫۴ ۷۹۷٫۶ ۱۱۸۹٫۹ ۲۱٫۹ ۱۰۴۶٫۶ ۰٫۲۳۱۷ ۰٫۱۶۰۳ ۱٫۴۶۲ [۱۳]
IL-18 [N7111] [bti] C12H24N2F6S2O4 trimethylheptylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۴۳۸٫۵ ۷۸۴٫۱ ۱۰۸۶٫۱ ۲۱٫۱ ۱۱۲۶٫۸ ۰٫۲۶۲۷ ۰٫۴۶۸۵ ۱٫۲۸۰ [۱۱]
IL-19 [tmpa] [bti] C8H16N2F6S2O4 trimethylpropylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۳۸۲٫۴ ۶۹۲٫۶ ۱۰۲۳٫۴ ۲۸٫۰ ۸۹۸٫۴ ۰٫۲۹۵۳ ۰٫۲۹۰۰ ۱٫۴۲۹ [۱۴]
IL-20 [bdmim] [bti] C11H17N3F6S2O4

۱-butyl-2,3-dimethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۳۳٫۴ ۸۹۰٫۳ ۱۲۸۱٫۱ ۲۵٫۵ ۱۰۴۵٫۷ ۰٫۲۵۰۲ ۰٫۳۶۶۹ ۱٫۴۲۰ [۱۵]
IL-21 [bmpyr] [bti] C11H20N2F6S2O4

۱-butyl-1-methylpyrrolidinium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۲۲٫۴ ۷۵۹٫۸ ۱۰۹۳٫۱ ۲۴٫۳ ۱۰۵۰٫۳ ۰٫۲۸۰۲ ۰٫۳۴۶۷ ۱٫۳۹۵ [۱۶]
IL-22 [C12mim] [bti] C18H31N3F6S2O4

۱-dodecyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۵۳۱٫۶ ۱۰۴۵٫۵ ۱۳۷۴٫۶ ۱۶٫۸ ۱۴۴۷٫۰ ۰٫۲۱۲۶ ۰٫۶۶۶۲ ۱٫۲۴۵ [۱۷]
IL-23 [S221] [bti] C7H13NF6S3O4 diethylmethylsulfonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۳۸۵٫۴ ۷۷۴٫۸ ۱۱۷۸٫۳ ۲۳٫۴ ۹۸۹٫۵ ۰٫۲۳۶۸ ۰٫۱۱۸۶ ۱٫۵۰۲ [۱۳]
IL-24 [S114] [bti] C8H15NF6S3O4 dimethylbutylsulfonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۳۹۹٫۴ ۷۹۷٫۶ ۱۱۸۹٫۹ ۲۱٫۹ ۱۰۴۶٫۶ ۰٫۲۳۱۷ ۰٫۱۶۰۳ ۱٫۴۶۲ [۱۳]
IL-25 [S113] [bti] C7H13NF6S3O4 dimethylpropylsulfonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۳۸۵٫۴ ۷۷۴٫۸ ۱۱۷۸٫۳ ۲۳٫۴ ۹۸۹٫۵ ۰٫۲۳۶۸ ۰٫۱۱۸۶ ۱٫۵۰۲ [۱۳]
IL-26 [S123] [bti] C8H15NF6S3O4 methylethylpropylsulfonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۳۹۹٫۴ ۷۹۷٫۶ ۱۱۸۹٫۹ ۲۱٫۹ ۱۰۴۶٫۶ ۰٫۲۳۱۷ ۰٫۱۶۰۳ ۱٫۴۶۷ [۱۳]
IL-27 [DEME] [bti] C10H20N2F6S2O5 N,N-diethyl-N-methyl-N-(2 methoxyethyl)ammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۴۲۶٫۴ ۷۶۰٫۷ ۱۰۸۰٫۷ ۲۳٫۵ ۱۰۲۸٫۲ ۰٫۲۶۸۸ ۰٫۳۹۱۵ ۱٫۴۰۶ [۱۸]
IL-28 [BMP] [bti] C12H22N2F6S2O4 N-butyl-N-methylpiperidinium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۴۳۶٫۴ ۷۲۸٫۷ ۱۱۰۸٫۰ ۲۲٫۶ ۱۱۰۷٫۴ ۰٫۲۷۲۲ ۰٫۳۹۱۷ ۱٫۳۷۹ [۱۹]
IL-29 [N222(1O1)] [bti] C10H20N2F6S2O5

triethyl(2-methoxymethyl)ammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۲۶٫۴ ۷۶۰٫۷ ۱۰۸۰٫۷ ۲۳٫۵ ۱۰۲۸٫۲ ۰٫۲۶۸۸ ۰٫۳۹۱۵ ۱٫۴۰۶ [۱۸]
IL-30 [N222(12)] [bti] C20H40N2F6S2O4 triethyldodecylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۵۵۰٫۷ ۹۶۷٫۱ ۱۲۲۷٫۴ ۱۳٫۹ ۱۵۸۳٫۷ ۰٫۲۱۵۶ ۰٫۸۲۱۶ ۱٫۱۹۱ [۲۰]
IL-31 [N2225] [bti] C13H26N2F6S2O4 triethylpentylammonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۴۵۲٫۵ ۸۰۷٫۰ ۱۱۰۲٫۵ ۱۹٫۸ ۱۱۸۳٫۹ ۰٫۲۵۵۸ ۰٫۵۱۴۶ ۱٫۳۲۱ [۲۰]
IL-32 [bmim] [Br] C8H15N2Br

۱-butyl-3-methylimidazolium bromide

۲۱۹٫۱ ۵۸۶٫۸ ۸۳۴٫۹ ۲۹٫۸ ۵۸۳٫۳ ۰٫۲۵۰۶ ۰٫۴۸۹۱ ۱٫۲۰۰ [۲۱]
IL-33 [bmim] [Cl] C8H15N2Cl

۱-butyl-3-methylimidazolium chloride

۱۷۴٫۷ ۵۵۸٫۰ ۷۸۹٫۰ ۲۷٫۸ ۵۶۸٫۸ ۰٫۲۴۱۵ ۰٫۴۹۱۴ ۱٫۰۷۵ [۲۲]
IL-34 [hmim] [Cl] C10H19N2Cl

۱-hexyl-3-methylimidazolium chloride

۲۰۲٫۷ ۶۰۳٫۸ ۸۲۹٫۲ ۲۳٫۵ ۶۸۳٫۰ ۰٫۲۳۲۸ ۰٫۵۷۲۵ ۱٫۰۴۲ [۲۳]
IL-35 [omim] [Cl] C12H23N2Cl

۱-octyl-3-methylimidazolium chloride

۲۳۰٫۸ ۶۴۹٫۶ ۸۶۹٫۴ ۲۰٫۳ ۷۹۷٫۲ ۰٫۲۲۴۰ ۰٫۶۵۶۶ ۱٫۰۱۰ [۲۴]
IL-36 [Bemim] [Cl] C11H13N2Cl

۱-benzyl-3-methylimidazolium chloride

۲۰۸٫۷ ۶۵۳٫۴ ۹۲۱٫۳ ۲۸٫۴ ۶۳۱٫۸ ۰٫۲۳۴۳ ۰٫۵۱۴۵ ۱٫۳۰۷ [۲۵]
IL-37 [emim] [Cl] C6H11N2Cl

۱-ethyl-3-methylimidazolium chloride

۱۴۶٫۶ ۵۱۲٫۳ ۷۴۸٫۶ ۳۴٫۲ ۴۵۴٫۵ ۰٫۲۴۹۵ ۰٫۴۱۶۵ ۱٫۱۲۴ [۲۲]
IL-38 [bmim] [dca] C10H15N5

۱-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide

۲۰۵٫۳ ۷۸۳٫۰ ۱۰۳۵٫۸ ۲۴٫۴ ۷۱۲٫۰ ۰٫۲۰۱۷ ۰٫۸۴۱۹ ۱٫۰۶۰ [۱]
IL-39 [emim] [dca] C8H11N5

۱-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide

۱۷۷٫۲ ۷۳۷٫۲ ۹۹۹٫۰ ۲۹٫۱ ۵۹۷٫۸ ۰٫۲۰۹۵ ۰٫۷۶۶۱ ۱٫۱۰۸ [۲۶]
IL-40 [mbpyr] [dca] C11H20N4 n-methyl-n-butylpyrrolidinium dicyanamide ۲۰۸٫۳ ۶۸۰٫۳ ۸۸۷٫۲ ۲۰٫۶ ۷۷۲٫۲ ۰٫۲۱۵۷ ۰٫۸۵۵۵ ۱٫۰۱۹ [۲۷]
IL-41 [emim] [DEGlyMSO4] C11H22N2SO6

۱-ethyl-3-methylimidazolium diethyleneglycol monomethylethersulfate

۳۱۰٫۴ ۸۲۶٫۲ ۱۱۶۲٫۹ ۲۸٫۱ ۸۶۲٫۳ ۰٫۲۵۰۲ ۰٫۵۱۷۶ ۱٫۲۳۶ [۲۸]
IL-42 [dmim] [DMPO4] C7H15N2PO4

۱,۳-dimethylimidazolium dimethylphosphate

۲۲۲٫۲ ۵۹۰٫۰ ۸۱۶٫۸ ۲۷٫۲ ۶۲۶٫۸ ۰٫۲۵۰۹ ۰٫۵۹۷۳ ۱٫۲۵۰ [۲۹]
IL-43 [py] [EOESO4] C9H15NSO5 pyridinium ethoxyethylsulfate ۲۴۹٫۳ ۶۹۱٫۴ ۱۰۲۵٫۹ ۴۱٫۳ ۶۴۴٫۳ ۰٫۳۱۱۶ ۰٫۴۲۲۴ ۱٫۲۸۱ [۳۰]
IL-44 [edmim] [ESO4] C9H18N2SO4

۱-ethyl-2,3-dimethylimidazolium ethylsulfate

۲۵۰٫۳ ۷۴۰٫۵ ۱۰۸۲٫۶ ۳۵٫۸ ۲۱۵٫۳ ۰٫۲۸۴۲ ۰٫۴۳۴۱ ۱٫۲۰۷ [۳۱]
IL-45 [emim] [ESO4] C8H16N2SO4

۱-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate

۲۳۶٫۳ ۷۱۲٫۷ ۱۰۶۷٫۵ ۴۰٫۵ ۶۵۹٫۸ ۰٫۳۰۰۸ ۰٫۳۷۴۴ ۱٫۲۴۶ [۳۲]
IL-46 [omim] [PF6] C12H23N2PF6

۱-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

۳۴۰٫۳ ۶۴۶٫۱ ۸۱۰٫۸ ۱۴٫۰ ۹۹۰٫۹ ۰٫۲۰۶۵ ۰٫۹۳۸۵ ۱٫۲۳۶ [۳۳]
IL-47 [bdmim] [PF6] C9H17N2PF6

۱-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate

۲۹۸٫۲ ۵۸۲٫۴ ۷۴۶٫۳ ۱۶٫۲ ۸۱۸٫۰ ۰٫۲۱۴۱ ۰٫۸۵۲۶ ۱٫۳۲۸ [۳۴]
IL-48 [hpmim] [PF6] C11H21N2PF6

۱-heptyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

۳۲۶٫۳ ۶۲۳٫۲ ۷۸۷٫۸ ۱۴٫۷ ۹۳۳٫۸ ۰٫۲۱۰۱ ۰٫۹۰۵۵ ۱٫۲۶۲ [۳۳]
IL-49 [nmim] [PF6] C13H25N2PF6

۱-nonyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

۳۵۴٫۳ ۶۶۹٫۰ ۸۳۴٫۱ ۱۳٫۴ ۱۰۴۸٫۱ ۰٫۲۰۲۸ ۰٫۹۶۸۰ ۱٫۲۱۲ [۳۵]
IL-50 [pmim] [PF6] C9H17N2PF6

۱-pentyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

۲۹۸٫۲ ۵۷۷٫۵ ۷۴۲٫۱ ۱۶٫۳ ۸۱۹٫۶ ۰٫۲۱۷۱ ۰٫۸۳۱۶ ۱٫۳۳۹ [۳۵]
IL-51 [Ph(CH2)3mim] [PF6] C13H17N2PF6

۱-(۳-phenylalkyl)-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

۳۴۶٫۳ ۶۹۵٫۷ ۸۸۵٫۱ ۱۵٫۷ ۹۳۹٫۷ ۰٫۲۰۰۷ ۰٫۸۸۹۴ ۱٫۴۰۷ [۳۶]
IL-52 [C2C6I] [PF6] C11H21N2PF6

۱-hexyl-3-ethylimidazolium hexafluorophosphate

۳۲۶٫۳ ۶۲۳٫۲ ۷۸۷٫۸ ۱۴٫۷ ۹۳۳٫۸ ۰٫۲۱۰۱ ۰٫۹۰۵۵ ۱٫۲۶۲ [۳۵]
IL-53 [C2C8I] [PF6] C13H25N2PF6

۱-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

۳۵۴٫۳ ۶۶۹٫۰ ۸۳۴٫۱ ۱۳٫۴ ۱۰۴۸٫۱ ۰٫۲۰۲۸ ۰٫۹۶۸۰ ۱٫۲۱۲ [۳۵]
IL-54 [bmim] [HSO4] C8H16N2SO4

۱-butyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate

۲۳۶٫۳ ۷۸۲٫۴ ۱۱۰۳٫۸ ۴۳٫۴ ۶۶۴٫۹ ۰٫۳۱۴۲ ۰٫۷۰۳۴ ۱٫۲۳۸ [۳۷]
IL-55 [bmim] [I] C8H15N2I

۱-butyl-3-methylimidazolium iodide

۲۶۶٫۱ ۶۱۳٫۷ ۸۷۱٫۲ ۲۸٫۶ ۶۰۷٫٫۵ ۰٫۲۴۰۲ ۰٫۴۸۳۵ ۱٫۴۸۳ [۳۸]
IL-56 [TMG] [Lac] C8H19N3O3

۱,۱,۳,۳-tetramethylguanidine lactate

۲۰۵٫۳ ۶۳۲٫۷ ۸۱۶٫۹ ۲۷٫۲ ۶۳۹٫۱ ۰٫۲۵۵۷ ۱٫۱۱۸۸ ۱٫۰۷۰ [۳۹]
IL-57 [emim] [mesy] C7H14N2SO3

۱-ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate

۲۰۶٫۳ ۶۶۷٫۴ ۱۰۲۶٫۰ ۴۸٫۱ ۵۸۷٫۱ ۰٫۳۳۱۲ ۰٫۳۳۰۷ ۱٫۲۴۱ [۵]
IL-58 [dmim] [MOESO4] C8H16N2SO5

۱,۳-dimethylimidazolium methoxyethylsulfate

۲۵۲٫۳ ۷۳۵٫۱ ۱۰۹۴٫۴ ۳۸٫۹ ۶۷۵٫۴ ۰٫۲۸۸۷ ۰٫۳۸۵۵ ۱٫۳۱۴ [۳۰]
IL-59 [dmim] [MSO4] C6H12N2SO4

۱,۳-dimethylimidazolium methylsulfate

۲۰۸٫۲ ۶۶۶٫۹ ۱۰۴۰٫۰ ۵۲٫۹ ۵۴۵٫۶ ۰٫۳۳۳۹ ۰٫۳۰۸۶ ۱٫۳۲۹ [۲۴]
IL-60 [bmim] [MSO4] C9H18N2SO4

۱-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate

۲۵۰٫۳ ۷۳۵٫۶ ۱۰۸۱٫۶ ۳۶٫۱ ۷۱۶٫۹ ۰٫۲۸۷۸ ۰٫۴۱۱۱ ۱٫۲۰۲ [۴۰]
IL-61 [MMMPZ] [MSO4] C7H14N2SO4

۱,۲,۴-trimethylpyrazolium methylsulfate

۲۲۲٫۳ ۶۹۴٫۸ ۱۰۵۴٫۲ ۴۵٫۴ ۶۰۱٫۱ ۰٫۳۱۱۳ ۰٫۳۶۲۸ ۱٫۲۹۲ [۲۴]
IL-62 [MTEOA] [MSO4] C8H21NSO7 tris(hydroxyethyl)methylammonium methylsulfate ۲۲۵٫۳ ۸۶۵٫۱ ۱۰۹۳٫۴ ۳۵٫۲ ۷۴۴٫۳ ۰٫۲۸۸۵ ۱٫۵۱۹۸ ۱٫۳۴۳ [۵]
IL-63 [omim] [NfO] C16H23N2F9SO3

۱-octyl-3-methylimidazolium nonafluorobutanesulfonate

۴۹۴٫۴ ۸۵۳٫۸ ۱۱۰۳٫۰ ۱۴٫۲ ۱۲۳۳٫۳ ۰٫۱۹۰۸ ۰٫۶۹۲۶ ۱٫۳۳۰ [۴۱]
IL-64 [bmim] [C8S] C16H32N2SO4

۱-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate

۳۴۸٫۵ ۸۹۵٫۷ ۱۱۸۹٫۸ ۲۰٫۲ ۱۱۱۶٫۷ ۰٫۲۲۸۶ ۰٫۷۰۴۲ ۱٫۰۶۳ [۴۲]
IL-65 [tibmp] [pTSO3] C20H37PSO3 triisobutylmethylphosphonium p-toluenesulfonate ۳۸۸٫۶ ۸۹۴٫۲ ۱۱۶۴٫۲ ۱۶٫۹ ۱۲۷۷٫۲ ۰٫۲۲۳۶ ۰٫۷۴۴۵ ۱٫۰۶۸ [۲۴]
IL-66 [bdmim] [BF4] C9H17N2BF4

۱-butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate

۲۴۰٫۱ ۵۲۳٫۱ ۶۷۱٫۰ ۱۸٫۹ ۷۱۰٫۵ ۰٫۲۴۱۳ ۰٫۹۴۷۶ ۱٫۱۷۶ [۴۳]
IL-67 [C10mim] [BF4] C14H27N2BF4

۱-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

۳۱۰٫۲ ۶۳۲٫۵ ۷۸۴٫۶ ۱۴٫۵ ۹۹۷٫۷ ۰٫۲۲۱۴ ۱٫۰۸۱۸ ۱٫۰۷۶ [۴۴]
IL-68 [N-epy] [BF4] C7H10NBF4

۱-ethylpyridinium tetrafluoroborate

۱۹۵٫۰ ۴۱۱٫۲ ۵۴۹٫۹ ۲۳٫۵ ۵۳۳٫۹ ۰٫۲۷۴۷ ۰٫۷۴۹۵ ۱٫۳۰۲ [۴۵]
IL-69 [moemim] [BF4] C7H13N2OBF4

ethyloxymethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

۲۲۸٫۰ ۴۹۴٫۸ ۶۴۷٫۰ ۲۱٫۷ ۶۱۳٫۵ ۰٫۲۴۷۱ ۰٫۸۶۹۲ ۱٫۳۰۶ [۴۴]
IL-70 [prmim] [BF4] C7H13N2BF4

۱-propyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

۲۱۲٫۰ ۴۷۲٫۳ ۶۱۹٫۷ ۲۱٫۹ ۵۹۷٫۹ ۰٫۲۵۳۷ ۰٫۸۴۸۵ ۱٫۲۳۵ [۴۶]
IL-71 [mommim] [BF4] C6H11N2OBF4

methyloxymethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

۲۱۴٫۰ ۴۷۱٫۹ ۶۲۳٫۷ ۲۳٫۳ ۵۵۶٫۴ ۰٫۲۵۰۵ ۰٫۸۲۹۶ ۱٫۳۵۸ [۴۷]
IL-72 [bpy] [BF4] C9H14NBF4

۱-butylpyridinium tetrafluoroborate

۲۲۳٫۰ ۴۵۶٫۹ ۵۹۷٫۶ ۲۰٫۳ ۶۴۸٫۱ ۰٫۲۶۵۲ ۰٫۸۳۰۷ ۱٫۲۱۳ [۴۷]
IL-73 [۴MOPY] [BF4] C14H24NBF4

۴-methyl-n-octylpyridinium tetrafluoroborate

۲۹۳٫۲ ۵۷۶٫۳ ۷۲۰٫۸ ۱۵٫۱ ۹۳۲٫۱ ۰٫۲۳۴۷ ۱٫۰۲۸۹ ۱٫۰۹۶ [۴۸]
IL-74 [DEME] [BF4] C8H20NOBF4

N,N-diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium tetrafluoroborate

۲۳۳٫۱ ۳۳۹۳٫۵ ۵۰۱٫۴ ۱۷٫۱ ۶۹۳٫۱ ۰٫۲۸۳۷ ۰٫۹۴۶۵ ۱٫۱۷۷ [۱۸]
IL-75 [bmim] [tca] C9H15N3S

۱-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate

۱۹۷٫۳ ۷۶۳٫۱ ۱۰۴۷٫۴ ۱۹٫۴ ۷۸۰٫۷ ۰٫۱۷۳۸ .۴۷۸۱ ۱٫۰۷۱ [۴۹]
IL-76 [emim] [SCN] C7H11N3S

۱-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate

۱۶۹٫۳ ۷۱۷٫۳ ۱۰۱۳٫۶ ۲۲٫۳ ۶۶۶٫۴ ۰٫۱۷۶۰ ۰٫۳۹۳۱ ۱٫۱۱۵ [۵۰]
IL-77 [N-epy] [ta] C9H10NF3O2

۱-ethylpyridinium trifluoroacetate

۲۲۱٫۲ ۵۳۵٫۱ ۷۳۹٫۹ ۲۴٫۲ ۵۸۶٫۵ ۰٫۲۳۱۱ ۰٫۵۴۸۳ ۱٫۲۷۳ [۴۵]
IL-78 [emim] [ta] C8H11N2F3O2

۱-ethyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate

۲۲۴٫۲ ۵۷۳٫۴ ۷۸۵٫۳ ۲۴٫۳ ۵۹۳٫۴ ۰٫۲۲۰۶ ۰٫۶۰۵۱ ۱٫۳۰۱ [۵۱]
IL-79 [N8444] [TfO] C21H44NF3SO3 tributyloctylammonium trifluoromethanesulfonate ۱۴۷٫۷ ۸۵۸٫۲ ۱۰۶۶٫۷ ۱۲٫۶ ۱۴۵۸٫۴ ۰٫۲۰۷۲ ۰٫۹۴۶۱ ۱٫۰۲۰ [۱۱]
IL-80 [mbpy] [TfO] C11H16NF3SO3

۱-butyl-4-methylpyridinium trifluoromethanesulfonate

۲۹۹٫۳ ۶۹۷٫۳ ۹۹۷٫۸ ۲۶٫۹ ۷۹۹٫۳ ۰٫۲۵۸۷ ۰٫۴۱۵۳ ۱٫۲۷۹ [۵۲]
IL-81 [omim] [TfO] C13H23N2F3SO3

۱-octyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate

۳۴۴٫۴ ۷۹۹٫۲ ۱۰۸۸٫۷ ۲۱٫۶ ۹۷۹٫۱ ۰٫۲۳۳۶ ۰٫۵۷۶۶ ۱٫۱۹۳ [۵۳]
IL-82 [dmprim] [TMEM] C12H15N2F9S3O6

۱,۲-dimethyl-3-propylimidazolium tris(trifluoromethylsulfonyl)methide

۵۵۰٫۴ ۱۰۳۹٫۳ ۱۵۶۸٫۶ ۲۳٫۹ ۱۲۱۲٫۰ ۰٫۲۲۲۲ ۰٫۱۵۲۶ ۱٫۵۹۷ [۳]
IL-83 [bmim] [BF4] C8H15N2BF4

۱-butyl-3-methilimidazolium tetrafluoroborate

۲۲۶٫۰ ۴۹۵٫۲ ۶۴۳٫۲ ۲۰٫۴ ۶۵۵٫۰ ۰٫۲۴۹۶ ۰٫۸۸۷۷ ۱٫۲۰۱ [۳۲]
IL-84 [emim] [BF4] C6H11N2BF4

۱-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

۱۹۸٫۰ ۴۴۹٫۵ ۵۹۶٫۲ ۲۳٫۶ ۵۴۰٫۸ ۰٫۲۵۷۳ ۰٫۸۰۸۷ ۱٫۲۸۰ [۴۶]
IL-85 [hmim] [BF4] C10H19N2BF4

۱-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

۲۵۴٫۱ ۵۴۱٫۰ ۶۹۰٫۰ ۱۷٫۹ ۷۶۹٫۲ ۰٫۲۴۰۶ ۰٫۹۶۲۵ ۱٫۱۴۶ [۵۴]
IL-86 [mbupy] [BF4] C10H16NBF4

۴-methyl-N-butylpyridinium tetrafluoroborate

۲۳۷٫۰ ۴۸۴٫۸ ۶۲۵٫۸ ۱۸٫۹ ۷۰۳٫۷ ۰٫۲۲۵۶ ۰٫۸۹۲۴ ۱٫۲۰۲ [۵۵]
IL-87 [omim] [BF4] C12H23N2BF4

۱-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

۲۸۲٫۱ ۵۸۶٫۷ ۷۳۷٫۰ ۱۶٫۰ ۸۸۳٫۴ ۰٫۲۳۱۰ ۱٫۰۲۸۷ ۱٫۱۰۴ [۵۶]
IL-88 [beim] [bti] C11H17N3F6S2O4

۱-butyl-3-ethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۳۳٫۴ ۸۸۵٫۳ ۱۲۸۱٫۱ ۲۵٫۶ ۱۰۴۷٫۲ ۰٫۲۵۲۱ ۰٫۳۴۴۴ ۱٫۴۲۰ [۱۵]
IL-89 [bmim] [bti] C10H15N3F6S2O4

۱-butyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۱۹٫۴ ۸۶۲٫۴ ۱۲۶۹٫۹ ۲۷٫۶ ۹۹۰٫۱ ۰٫۲۵۹۲ ۰٫۳۰۰۴ ۱٫۴۳۶ [۵۷]
IL-90 [deim] [bti] C9H13N3F6S2O4

۱,۳-diethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۰۵٫۳ ۸۳۹٫۶ ۱۲۵۹٫۳ ۳۰٫۰ ۹۳۳٫۰ ۰٫۲۶۷۰ ۰٫۲۵۷۵ ۱٫۴۷۳ [۵۸]
IL-91 [edmim] [bti] C9H13N3F6S2O4

۱-ethyl-2,3-dimethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۰۵٫۳ ۸۴۴٫۵ ۱۲۵۸٫۹ ۲۹٫۸ ۹۳۱٫۵ ۰٫۲۶۴۸ ۰٫۲۷۹۴ ۱٫۴۷۴ [۵۹]
IL-92 [emim] [bti] C8H11N3F6S2O4

۱-ethyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۳۹۱٫۳ ۸۱۶٫۷ ۱۲۴۹٫۳ ۳۲٫۷ ۸۷۵٫۹ ۰٫۲۷۵۳ ۰٫۲۱۵۷ ۱٫۵۱۹ [۶۰]
IL-93 [hmim] [bti] C12H19N3F6S2O4

۱-hexyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۴۷٫۴ ۹۰۸٫۲ ۱۲۹۲٫۸ ۲۳٫۹ ۱۱۰۴٫۴ ۰٫۲۴۵۴ ۰٫۳۸۹۳ ۱٫۳۷۲ [۶۱]
IL-94 [ibmim] [bti] C10H15N3F6S2O4

۱-isobutyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۱۹٫۴ ۸۶۲٫۰ ۱۲۷۵٫۲ ۲۷٫۹ ۹۸۸٫۴ ۰٫۲۵۹۸ ۰٫۲۸۴۶ ۱٫۴۳۶ [۵۷]
IL-95 [meim] [bti] C8H11N3F6S2O4

۱-methyl-3-ethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۳۹۱٫۳ ۸۱۶٫۷ ۱۲۴۹٫۳ ۳۲٫۷ ۸۷۵٫۹ ۰٫۲۷۵۳ ۰٫۲۱۵۷ ۱٫۵۱۸ [۶۲]
IL-96 [omim] [bti] C14H23N3F6S2O4

۱-octyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۷۵٫۵ ۹۵۴٫۰ ۱۳۱۷٫۸ ۲۱٫۰ ۱۲۱۸٫۶ ۰٫۲۳۳۳ ۰٫۴۸۱۱ ۱٫۳۱۷ [۶۳]
IL-97 [bmim] [NO3] C8H15N3O3

۱-butyl-3-methilimidazolium nitrate

۲۰۱٫۲ ۶۹۴٫۹ ۹۵۴٫۸ ۲۷٫۳ ۶۴۵٫۹ ۰٫۲۲۲۴ ۰٫۶۴۳۶ ۱٫۱۵۶ [۶۴]
IL-98 [bmim] [PF6] C8H15N2PF6

۱-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

۲۸۴٫۲ ۵۵۴٫۶ ۷۱۹٫۴ ۱۷٫۳ ۷۶۲٫۵ ۰٫۲۲۰۳ ۰٫۷۹۱۷ ۱٫۳۶۸ [۵۷]
IL-99 [hmim] [PF6] C10H19N2PF6

۱-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

۳۱۲٫۲ ۶۰۰٫۳ ۷۶۴٫۹ ۱۵٫۵ ۸۷۶٫۷ ۰٫۲۱۳۷ ۰٫۸۶۹۷ ۱٫۲۹۳ [۶۵]
IL-100 [bmim] [ta] C10H15N2F3O2

۱-butyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate

۲۵۲٫۲ ۶۱۹٫۲ ۸۲۶٫۸ ۲۰٫۹ ۷۰۷٫۶ ۰٫۲۱۵۴ ۰٫۶۸۹۱ ۱٫۲۱۵ [۶۶]
IL-101 [beim] [TfO] C10H17N2F3SO3

۱-butyl-3-ethylimidazolium trifluoromethanesulfonate

۳۰۲٫۳ ۷۳۰٫۶ ۱۰۳۹٫۵ ۲۷٫۰ ۸۰۷٫۸ ۰٫۲۵۲۷ ۰٫۴۴۶۳ ۱٫۲۶۲ [۶۷]
IL-102 [bmim] [TfO] C9H15N2F3SO3

۱-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate

۲۸۸٫۳ ۷۰۷٫۷ ۱۰۲۳٫۵ ۲۹٫۵ ۷۵۰٫۷ ۰٫۲۶۰۰ ۰٫۴۰۴۶ ۱٫۲۹۸ [۵۴]
IL-103 [emim] [TfO] C7H11N2F3SO3

۱-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate

۲۶۰٫۲ ۶۶۲٫۰ ۹۹۲٫۳ ۳۵٫۸ ۶۳۶٫۴ ۰٫۲۷۶۵ ۰٫۳۲۵۵ ۱٫۳۸۵ [۵۴]
IL-104 [prdmim] [bti] C10H15N3F6S2O4

۱-propyl-2,3-dimethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide

۴۱۹٫۴ ۸۶۷٫۴ ۱۲۶۹٫۷ ۲۷٫۵ ۹۸۸٫۶ ۰٫۲۵۷۲ ۰٫۳۲۲۶ ۱٫۴۳۶ [۵۷]
IL-105 [C3OMEtOHMMN] [Ace] C11H22N2SO6

ethoxymethyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium acesulfamate

۳۱۰٫۴ ۹۱۰٫۴ ۱۱۸۶٫۶ ۲۸٫۵ ۸۶۳٫۱ ۰٫۲۴۹۲ ۱٫۰۵۶۵ ۱٫۲۳۶ [۲۸]
IL-106 [C5OMEtOHMMN] [Ace] C13H26N2SO6

butoxymethyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium acesulfamate

۳۳۸٫۴ ۹۵۶٫۲ ۱۲۳۳٫۲ ۲۴٫۳ ۹۷۷٫۳ ۰٫۲۳۳۳ ۱٫۱۲۸۴ ۱٫۱۷۵ [۶۸]
IL-107 [C9OMEtOHMMN] [Ace] C17H34N2SO6 octyloxymethyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium acesulfamate ۳۹۴٫۵ ۱۰۴۷٫۷ ۱۳۰۲٫۲ ۱۸٫۶ ۱۲۰۵٫۷ ۰٫۲۰۷۷ ۱٫۲۴۵۶ ۱٫۱۱۶ [۲۸]
IL-108 [C6(mim)2] [bti] C18H24N6F12S4O8 ۱,۶-di(3-methylimidazolium)hexane ۸۰۸٫۷ ۱۴۷۹٫۵ ۲۰۳۷٫۲ ۱۶٫۹ ۱۸۳۹٫۹ ۰٫۱۸۳۱ ۰٫۳۸۹۹ ۱٫۵۴۶ [۶۹]
IL-109 [C9(mim)2] [bti] C21H30N6F12S4O8 ۱,۹-di(3-methylimidazolium)nonane ۸۵۰٫۸ ۱۵۴۸٫۲ ۲۰۵۲٫۸ ۱۴٫۸ ۲۰۱۱٫۲ ۰٫۱۷۴۷ ۰٫۵۳۵۴ ۱٫۴۷۹ [۶۹]
IL-110 [C12(mim)2] [bti] C24H36N6F12S4O8 ۱,۱۲-di(3-methylimidazolium)dodecane ۸۹۲٫۸ ۱۶۱۶٫۸ ۲۰۷۹٫۴ ۱۳٫۲ ۲۱۸۲٫۶ ۰٫۱۶۶۶ ۰٫۶۷۴۸ ۱٫۴۲۸ [۶۹]
IL-111 [moenm2e] [bti] C9H18N2F6S2O4 N-ethyl-N,N-dimethyl-N-(2 methoxyethyl)ammonium ۴۱۲٫۴ ۷۳۷٫۹ ۱۰۶۵٫۴ ۲۵٫۲ ۹۷۱٫۱ ۰٫۲۷۶۴ ۰٫۳۴۶۷ ۱٫۴۰۱ [۷۰]
IL-112 [pmim] [Br] C9H17N2Br ۱-pentyl-3-methylimidazolium bromide ۲۳۳٫۲ ۶۰۹٫۶ ۸۵۴٫۲ ۲۷٫۲ ۶۴۰٫۴ ۰٫۲۴۵۴ ۰٫۵۲۹۲ ۱٫۲۵۶ [۴۳]
IL-113 [(di-h)2dmg] [Cl] C27H58N3Cl N,N,N′,N′-tetrahexyl-N″,N″-dimethylguanidinium chloride ۴۶۰٫۲ ۹۵۷٫۶ ۱۱۵۸٫۹ ۹٫۲ ۱۷۴۵٫۷ ۰٫۱۶۶۵ ۰٫۹۶۹۲ ۰٫۹۴۳ [۴۴]
IL-114 [C2OHmim] [PF6] C6H11N2OPF6 ۱-(۲-hidroxyethyl)-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ۲۷۲٫۱ ۶۰۱٫۰ ۷۶۶٫۹ ۲۰٫۲ ۶۶۹٫۰ ۰٫۲۱۲۰ ۱٫۰۳۶۷ ۱٫۵۵۶ [۷۱]
IL-115 [C2OHmim] [BF4] C6H11N2OBF4 ۱-(۲-hidroxyethyl)-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ۲۱۴٫۰ ۵۴۱٫۶ ۶۹۱٫۹ ۲۴٫۷ ۵۶۱٫۵ ۰٫۲۴۰۸ ۱٫۱۶۱۳ ۱٫۳۵۸ [۴۷]
IL-116 [C3Omim] [BF4] C7H13N2OBF4 ۱-propoxymethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ۲۲۸٫۰ ۴۹۴٫۸ ۶۴۷٫۰ ۲۱٫۷ ۶۱۳٫۵ ۰٫۲۴۷۱ ۰٫۸۶۹۲ ۱٫۳۰۶ [۴۴]
IL-117 [C12(mim)2] [BF4] C20H36N4B2F8 ۱,۱۲-di(3-methylimidazolium)dodecane bis(tetrafluoroborate) ۵۰۶٫۱ ۸۸۲٫۴ ۱۰۷۴٫۴ ۱۰٫۱ ۱۵۱۲٫۳ ۰٫۱۷۰۲ ۰٫۹۸۰۴ ۱٫۲۰۹ [۶۹]
IL-118 [moim] [Cl] C12H23N2Cl ۱-methyl-3-octylimidazolium chloride ۲۳۰٫۸ ۶۴۹٫۶ ۸۶۹٫۴ ۲۰٫۳ ۷۹۷٫۲ ۰٫۲۲۴۰ ۰٫۶۵۶۶ ۱٫۰۱۰ [۲۴]
IL-119 [moim] [PF6] C12H23N2PF6 ۱-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate ۳۴۰٫۳ ۶۴۶٫۱ ۸۱۰٫۸ ۱۴٫۰ ۹۹۰٫۹ ۰٫۲۰۶۵ ۰٫۹۳۸۵ ۱٫۲۳۴ [۲۴]
IL-120 [emim] [tos] C13H18N2SO3 ۱-ethyl-3-methylimidazolium tosylate ۲۸۲٫۴ ۸۳۶٫۳ ۱۲۰۴٫۸ ۳۲٫۷ ۸۱۹٫۸ ۰٫۲۶۷۷ ۰٫۴۶۷۰ ۱٫۲۱۰ [۷۲]
IL-121 [hdmim] [bti] C13H21N3F6S2O4 ۱-hexyl-2,3-dimethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۴۶۱٫۵ ۹۳۶٫۱ ۱۳۰۵٫۵ ۲۲٫۲ ۱۱۵۹٫۹ ۰٫۲۳۷۴ ۰٫۴۵۷۸ ۱٫۳۵۳ [۷۳]
IL-122 [۶,۶,۶,۱۴-P] [Cl] C32H68PCl trihexyltetradecylphosphonium chloride ۵۱۹٫۳ ۱۰۰۶٫۲ ۱۲۲۲٫۸ ۷٫۹ ۲۰۰۲٫۲ ۰٫۱۵۶۵ ۰٫۷۹۴۷ ۰٫۸۹۱ [۷۴]
IL-123 [۶,۶,۶,۱۴-P] [bti] C34H68NF6PS2O4 trihexyltetradecylphosphonium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ۷۶۴٫۰ ۱۳۱۰٫۶ ۱۵۸۶٫۷ ۸٫۵ ۲۴۲۳٫۵ ۰٫۱۵۶۴ ۰٫۸۹۱۵ ۱٫۰۶۸ [۶۵]
IL-124 [۶,۶,۶,۱۴-P] [Ac] C34H71O2P tetradecyl(trihexyl)phosphonium acetate ۵۴۲٫۹ ۱۰۷۲٫۷ ۱۳۱۵٫۹ ۷٫۶ ۲۰۹۱٫۷ ۰٫۱۴۶۲ ۰٫۶۷۰۵ ۰٫۸۹۱ [۷۵]
IL-125 [bmim] [tcc] C12H15N5 ۱-butyl-3-methylimidazolium tricyanomethane ۲۲۹٫۳ ۹۱۵٫۱ ۱۱۸۵٫۱ ۲۱٫۱ ۷۹۶٫۴ ۰٫۱۷۰۸ ۰٫۹۲۶۶ ۱٫۰۴۶ [۷۶]
IL-126 [bmim] [DEGlyMSO4] C13H26N2SO6 ۱-butyl-3-methylimidazolium diethyleneglycol monomethylethersulfate ۳۳۸٫۴ ۸۷۱٫۹ ۱۱۹۲٫۷ ۲۳٫۹ ۹۷۶٫۶ ۰٫۲۳۵۹ ۰٫۶۰۳۹ ۱٫۱۷۵ [۶۸]

 

 

 

 

[۱]

R. G. Seoane, S. Corderi, E. Gomez, N. Calvar, E. J. Gonzalez, E. A. Macedo و A. Dominguez, “Temperature Dependence and Structural Influence on the Thermophysical Properties of Eleven Commercial Ionic Liquids,” Ind. Eng. Chem. Res., جلد ۵۱, pp. 2492-2504, 2012.
[۲] M. Larriba, S. Garcia, J. Garcia, J. S. Torrecilla و F. Rodriguez, “۱,۱,۲,۲-Tetrafluoroethanesulfonate and 1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfate Ionic Liquids as a Function of Temperature,” J. Chem. Eng. Data., جلد ۵۶, شماره ۹, pp. 3589-3597, 2011.

[۳]

M. B. Shiflett, M. A. Harmer, C. P. Junk و A. Yokozeki, “Solubility and Diffusivity of Difluoromethane in Room-Temperature Ionic Liquids,” J. Chem. Eng. Data., جلد ۵۱, شماره ۲, pp. 483-495, 2006.
[۴] J. Safarov, M. Geppert-Rybczynska, I. Kul و E. Hassel, “Thermophysical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium acetate over a wide range of temperatures and pressures,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۸۳, pp. 144-155, 2014.
[۵] S. Rabari, N. Patel, M. Joshipura و T. Banerjee, “Densities of Six Commercial Ionic Liquids: Experiments and Prediction Using a Cohesion Based Cubic Equation of State,” J. Chem. Eng. Data., جلد ۵۹, شماره ۳, pp. 571-578, 2014.
[۶] N. Deenadayalu و P. Bhujrajh, “Density, Speed of Sound, and Derived Thermodynamic Properties of Ionic Liquids [EMIM]+[BETI]- or ([EMIM]+[CH3(OCH2CH2)2OSO3]- + Methanol or + Acetone) at T = (298.15 or 303.15 or 313.15) K,” J. Chem. Eng. Data., جلد ۵۳, pp. 1098-1102, 2008.
[۷] H. Tokuda, S. Tsuzuki, M. A. B. H. Susan, K. Hayamizu و M. Watanabe, “How Ionic Are Room-Temperature Ionic Liquids? An Indicator of the Physicochemical Properties,” J. Phys. Chem. B, جلد ۱۱۰, شماره ۳۹, pp. 19593-19600, 2006.
[۸] E. J. Gonzalez, P. F. Requejo, A. Dominguez و E. A. Macedo, “Physical Properties of Binary Alcohol + Ionic Liquid Mixtures at Several Temperatures and Atmospheric Pressure,” J. Solution Chem., جلد ۴۲, pp. 746-763, 2013.
[۹] J. Benito, M. Garcia-Mardones, V. Perez-Gregorio, I. Gascon و C. Lafuente, “Physicochemical Study of n-Ethylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide Ionic Liq,” J. Solution Chem., جلد ۴۳, pp. 696-710, 2014.
[۱۰] K. Machanova, A. Boisset, Z. Sedlakova, M. Anouti, M. Bendova و J. Jacquemin, “Thermophysical Properties of Ammonium-Based Bis{(trifluoromethyl)sulfonyl}imide Ionic Liquids: Volumetric and Transport Properties,” J. Chem. Eng. Data., جلد ۵۷, شماره ۸, pp. 2227-2235, 2012.
[۱۱] J. Sun, M. Forsyth و D. R. MacFarlane, “Room-Temperature Molten Salts Based on the Quaternary Ammonium Ion,” J. Phys. Chem. B, جلد ۱۰۲, pp. 8858-8864, 1998.
[۱۲] K. Machanova, J. Troncoso, J. Jacquemin و M. Bendova, “Excess molar volumes and excess molar enthalpies in binary systems N-alkyl-triethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide +methanol,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۶۳, pp. 156-166, 2014.
[۱۳] A. Bhattacharjee, A. Luis, J. A. Lopez-da-Silva, M. G. Freire, P. J. Carvalho و J. A. P. Coutinho, “Thermophysical properties of sulfonium- and ammonium-based ionic liquids,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۸۱, pp. 36-45, 2014.
[۱۴] S. Katsula, Y. Shiozawa, K. Imai, Y. Kudo و Y. Takeda, “Stability of Ion Pairs of Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide-Based Ionic Liquids in Dichloromethane,” J. Chem. Eng. Data., جلد ۵۵, شماره ۴, pp. 1588-1593, 2010.
[۱۵] F. M. Gacino, T. Regueira, M. J. P. Comunas, L. Lugo و J. Fernandez, “Density and isothermal compressibility for two trialkylimidazolium-based ionic liquids at temperatures from (278 to 398) K and up to 120 MPa,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۸۱, pp. 124-130, 2015.
[۱۶] T. Regueira, L. Lugo و J. Fernandez, “In?uence of the pressure, temperature, cation and anion on the volumetric properties of ionic liquids: New experimental values for two salts,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۵۸, pp. 440-448, 2013.
[۱۷] M. Tariq, A. P. Serro, J. L. Mata, B. Saramago, J. M. S. S. Esperanca, J. N. Canongia Lopes و L. P. N. Rebelo, “High-temperature surface tension and density measurements of 1-alkyl-3-methylimidazolium bistriflamide ionic liquids,” Fluid Phase Equilib., جلد ۲۹۴, pp. 131-138, 2010.
[۱۸] K. Hayamizu, S. Tsuzuki و S. Seki, “Transport and Electrochemical Properties of Three Quaternary Ammonium Ionic Liquids and Lithium Salts Doping Effects Studied by NMR Spectroscopy,” J. Chem. Eng. Data., جلد ۵۹, شماره ۶, pp. 1944-1954, 2014.
[۱۹] M. Wlazlo, D. Ramjugernath, P. Naidoo و U. Domanska, “Effect of the alkyl side chain of the 1-alkylpiperidinium-based ionic liquids on desulfurization of fuels,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۷۲, pp. 31-36, 2014.
[۲۰] M. H. Ghatee, M. Bahrami و N. Khanjari, “Measurement and study of density, surface tension, and viscosity of quaternary ammonium-based ionic liquids ([N222(n)]Tf2N),” J. Chem. Thermodyn., جلد ۶۵, pp. 42-52, 2013.
[۲۱] V. Eyupoglu و E. Polat, “Evaluation of Cd(II) transport with imidazolium bromides bearing butyl and isobutyl groups as extractants from acidic iodide solutions by liquid-liquid solvent extraction,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۹۴, pp. 46-60, 2015.
[۲۲] T. Kavitha, T. Vasantha, P. Venkatesa, R. S. Devi, R و T. Hofman, “Thermophysical properties for the mixed solvents of N-methyl-2-pyrrolidone with some of the imidazolium-based ionic liquids,” J. Mol. Liq., جلد ۱۹۸, pp. 11-20, 2014.
[۲۳] X. J. Yan, S. N. Li, Q. G. Zhai, Y. -C. Jiang و M. -C. Hu, “Physicochemical Properties for the Binary Systems of Ionic Liquids [Cnmim]Cl + N,N-Dimethylformamide,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۹, شماره ۵, pp. 1411-1422, 2014.
[۲۴] M. S. AiTuwaim, K. H. A. E. Alkhaldi, A. S. Al-Jimaz و A. A. Mohammad, “Temperature Dependence of Physicochemical Properties of Imidazolium-, Pyroldinium-, and Phosphonium-Based Ionic Liquids,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۹, شماره ۶, pp. 1955-1963, 2014.
[۲۵] F. J. Deivie, M. A. Rivas و A. Rodriguez, “Thermophysical properties of two ionic liquids based on benzyl imidazolium cation,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۴۳, شماره ۳, pp. 487-491, 2011.
[۲۶] J. Klomfar, M. Souckova و J. Patek, “P-p-T Measurements for 1-Ethyl and 1-Butyl-3-methylimidazolium Dicyanamides from Their Melting Temperature to 353 K and up to 60 MPa in Pressure,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۷, شماره ۴, pp. 1213-1221, 2012.
[۲۷] M. Krolikowska, M. Zawadzki و M. Krolikowski, “Physicochemical and thermodynamic study on aqueous solutions of dicyanamide based ionic liquids,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۷۰, pp. 127-137, 2014.
[۲۸] P. Bhujrajh و N. Deenadayalu, “Liquid Densities and Excess Molar Volumes for Binary Systems (Ionic Liquids+Methanol or Water) at 298.15, 303.15 and 313.15 K, and at Atmospheric Pressure,” J. Solution Chem., جلد ۳۶, pp. 631-642, 2007.
[۲۹] W. M. D. W. Normazlan, N. A. Sairi, Y. Alias, A. F. Udaiyappan, A. Jouyban و M. Khoubnasabjafari, “Composition and Temperature Dependence of Density, Surface Tension, and Viscosity of EMIM DEP/MMIM DMP + Water + 1-Propanol/2-Propanol Ternary Mixtures and Their Mathematical Representation Using the Jouyban Acree Model,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۹, شماره ۸, pp. 2337-2348, 2014.
[۳۰] R. Kato و J. Gmehling, “Activity coefficients at infinite dilution of various solutes in the ionic liquids [MMIM]+[CH3SO4]-, [MMIM]+[CH3OC2H4SO4]-, [MMIM]+[(CH3)2PO4]-, [C5H5NC2H5]+[(CF3SO2)2N]- and [C5H5NH]+[C2H5OC2H4OSO3]-,” Fluid Phase Equilib., جلد ۲۲۶, pp. 37-44, 2004.
[۳۱] D. Matkowska و T. Hofman, “Volumetric Properties of the {x1[C4mim][MeSO4] + (1 2 x1)MeOH} System at Temperatures from (283.15 to 333.15) K and Pressures from (0.1 to 35) MPa,” J. Solution Chem., جلد ۴۲, شماره ۵, pp. 979-990, 2013.
[۳۲] D. Matkowska و T. Hofman, “High-pressure volumetric properties of ionic liquids: 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [C4mim][BF4], 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate [C4mim][MeSO4] and 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate, [C2mim][EtSO4],” J. Mol. Liq., جلد ۱۶۵, pp. 161-167, 2011.
[۳۳] M. A. A. Rocha, F. M. S. Ribeiro, A. I. M. C. L. Ferreira و J. A. P. Coutinho, “Thermophysical properties of [CN – 1C1im][PF6] ionic liquids,” J. Mol. Liq., جلد ۱۸۸, pp. 196-202, 2013.
[۳۴] J. Klomfar, M. Souckova و J. Patek, “densities and surface tension for six ionic liquids with the [PF6] anion,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۸۵, pp. 62-71, 2015.
[۳۵] J. Klomfar, M. Souckova و J. Patek, “Group contributionandparachoranalysisofexperimentaldataon densities and surface tension for six ionic liquids with the [PF6] anion,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۸۵, pp. 62-71, 2015.
[۳۶] S. V. Dzyuba و R. A. Bartsch, “Influence of Structural Variations in 1-Alkyl(aralkyl)-3-Methylimidazolium Hexafluorophosphates and Bis(trifluromethylsulfonyl)imides on Physical Properties of the Ionic Liquids,” ChemPhysChem, جلد ۳, pp. 161-166, 2002.
[۳۷] J. C. F. Diogo, F. J. P. Caetano, J. M. N. A. Faraleira و W. A. Wakeham, “Viscosity Measurements on Ionic Liquids: A Cautionary Tale,” Int. J. Thermophys., جلد ۳۵, شماره ۹-۱۰, pp. 1615-1635, 2014.
[۳۸] M. Souckova, J. Klomfar و J. Patek, “Surface tension and 0.1 MPa density data for 1-Cn-3-methylimidazolium iodides with n = 3, 4, and 6, validated using a parachor and group contribution model,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۸۳, pp. 52-60, 2015.
[۳۹] H. Gao, B. Han, J. Li, T. Jiang, Z. Liu, W. Wu, Y. Chang و J. Zhang, “Preparation of Room-Temperature Ionic Liquids by Neutralization of 1,1,3,3-Tetramethylguanidine with Acids and their Use as Media for Mannich Reaction,” Synth. Commun., جلد ۳۴, شماره ۱۷, pp. 3083-3089, 2004.
[۴۰] A. A. M. Beigi, M. Abdouss, M. Yousefi, S. M. Pourmortazavi و A. Vahid, “Investigation on physical and electrochemical properties of three imidazolium based ionic liquids (1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide and 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate),” J. Mol. Liq., جلد ۱۷۷, pp. 361-368, 2013.
[۴۱] N. Papaiconomou, N. Yakelis, J. Salmine, R. Bergman و J. M. Prausnitz, “Synthesis and Properties of Seven Ionic Liquids Containing 1-Methyl-3-octylimidazolium or 1-Butyl-4-methylpyridinium Cations,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۱, شماره ۴۴, pp. 1389-1393, 2006.
[۴۲] M. J. Davila, S. Aparicio, R. Alcalde, B. Garcia و J. M. Laei, “On the properties of 1-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate ionic liquid,” Green Chem., جلد ۹, pp. 221-232, 2007.
[۴۳] A. Pal, B. Kumar و T. Kang, “Effect of structural alteration of ionic liquid on their bulk and molecular level interactions with ethylene glycol,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۵۸, pp. 241-249, 2013.
[۴۴] G. V. S. M. Carrera, C. A. M. Afonso و L. C. Branco, “Interfacial Properties, Densities, and Contact Angles of Task Specific Ionic Liquids,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۵, شماره ۲, pp. 609-615, 2010.
[۴۵] H. Zhao, S. V. Malhotra و R. G. Luo, “PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THREE ROOM-TEMPERATURE IONIC LIQUIDS,” Phys. Chem. Liq., جلد ۴۱, شماره ۵, pp. 487-492, 2003.
[۴۶] D. Song و J. Chen, “Density and Viscosity Data for Mixtures of Ionic Liquids with a Common Anion,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۹, شماره ۲, pp. 257-262, 2014.
[۴۷] D. Song و J. Chen, “Densities and viscosities for ionic liquids mixtures containing [eOHmim][BF4], [bmim][BF4] and [bpy][BF4],” J. Chem. Thermodyn., جلد ۷۷, pp. 137-143, 2014.
[۴۸] H. Guerrero, S. Martin, V. Perez-Gregorio, C. Lafuenta و I. Bandres, “Volumetric characterization of pyridinium-based ionic liquids,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۱۷, pp. 102-109, 2012.
[۴۹] M. Larriba, P. Navarro, J. Garcia و F. Rodriguez, “Selective extraction of toluene from n-heptane using [emim][SCN] and [bmim][SCN] ionic liquids as solvents,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۷۹, pp. 266-271, 2014.
[۵۰] J. Klomfar, M. Souckova و J. Patek, “Low-Temperature and High-Pressure p ? T Relation for 1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and 1-Cn-3-methylimidazolium Thiocyanate with n = 2 and 4,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۶۰, شماره ۶, pp. 1855-1867, 2015.
[۵۱] M. B. Shiflett و A. Yokozeki, “Phase Behavior of Carbon Dioxide in Ionic Liquids: [emim][Acetate], [emim][Trifluoroacetate], and [emim][Acetate] + [emim][Trifluoroacetate] Mixtures,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۴, pp. 108-114, 2009.
[۵۲] E. J. Gonzalez, A. Dominguez و E. A. Macedo, “Article Physical and Excess Properties of Eight Binary Mixtures Containing Water and Ionic Liquids,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۷, شماره ۸, pp. 2165-2176, 2012.
[۵۳] S. Nebig و J. Gmehling, “Measurements of different thermodynamic properties of systems containing ionic liquids and correlation of these properties using modified UNIFAC (Dortmund),” Fluid Phase Equilib., جلد ۲۹۴, شماره ۱-۲, pp. 206-212, 2010.
[۵۴] J. Klomfar, M. Souckova و J. Patek, “Temperature Dependence Measurements of the Density at 0.1 MPa for 1-Alkyl-3-methylimidazolium-Based Ionic Liquids with the Trifluoromethanesulfonate and Tetrafluoroborate Anion,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۵, شماره ۹, pp. 4054-4057, 2010.
[۵۵] H. Guerrero, M. Garcia-Mardones, P. Cea, C. Lafuente و I. Bandres, “Correlation of the Volumetric Behaviour of Pyridinium-Based Ionic Liquids with Two Different Equations,” Thermochim., جلد ۵۳۱, pp. 21-27, 2012.
[۵۶] Y. A. Sanmamed, D. Gonzalez-Salgoda, J. Troncoso, L. Romani, A. Baylaucq و C. Boned, “Experimental methodology for precise determination of density of RTILs as a function of temperature and pressure using vibrating tube densimeters,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۴۲, شماره ۴, pp. 553-563, 2010.
[۵۷] J. Salgado, T. Regueira, L. Lugo, J. Vijande, J. Fernandez و J. Garcia, “Density and viscosity of three (2,2,2-trifluoroethanol + 1-butyl-3-methylimidazolium) ionic liquid binary systems,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۷۰, pp. 101-110, 2014.
[۵۸] S. Corderi, B. Gonzalez, N. Calvar و E. Gomez, “Ionic liquids as solvents to separate the azeotropic mixture hexane/ethanol,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۳۷, pp. 11-17, 2013.
[۵۹] E. Gomez, N. Calvar, E. A. Macedo و A. Dominguez, “Effect of the temperature on the physical properties of pure 1-propyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and characterization of its binary mixtures with alcohols,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۴۵, pp. 9-15, 2012.
[۶۰] M. Souckova, J. Klomfar و J. Patek, “Measurements and group contribution analysis of 0.1 MPa densities for still poorly studied ionic liquids with the [PF6] and [NTf2] anions,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۷۷, pp. 31-39, 2014.
[۶۱] M. Kanakubo و K. R. Harris, “Density of 1-Butyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide and 1-Hexyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide over an Extended Pressure Range up to 250 MPa,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۶۰, شماره ۵, pp. 1408-1418, 2015.
[۶۲] S. Seki, S. Tsuzuki, K. Hayamizu, Y. Umebayashi, N. Serizawa, K. Takei و H. Miyashiro, “Comprehensive Refractive Index Property for Room-Temperature Ionic Liquids,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۷, شماره ۸, pp. 2211-2216, 2012.
[۶۳] A. Andresova, J. Storch, M. Traikia, Z. Wanger, M. Bendova و P. Husson, “Branched and cyclic alkyl groups in imidazolium-based ionic liquids: molecular organization and physico-chemical properties,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۷۱, pp. 41-49, 2014.
[۶۴] B. Mokhtarani, A. Sharif, H. R. Mortaheb, M. Mirzaei, M. Mafi و F. Sadeghian, “Density and viscosity of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate with ethanol, 1-propanol, or 1-butanol at several temperatures,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۴۱, pp. 1432-1438, 2009.
[۶۵] J. Klomfar, M. Souckova و J. Patek, “Low Temperature Densities from (218 to 364) K and up to 50 MPa in Pressure and Surface Tension for Trihexyl(tetradecyl)phosphonium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and Dicyanamide and 1-Hexyl-3-methylimidazolium Hexafluorophosphate,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۹, شماره ۷, pp. 2263-2274, 2014.
[۶۶] O. Zech, A. Stoppa, R. Buchner و W. Kunz, “The Conductivity of Imidazolium-Based Ionic Liquids from (248 to 468) K. B. Variation of the Anion,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۵, شماره ۵, pp. 1774-1778, 2010.
[۶۷] E. Vercher, P. J. Miguel, A. V. Orchilles و A. Martinez-Andreu, “Volumetric and Acoustic Properties of Aqueous Solutions of Trifluoromethanesulfonate-Based Ionic Liquids at Several Temperatures,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۷, شماره ۷, pp. 1953-1963, 2012.
[۶۸] Y. Chen, F. Mutelet و J. -N. Jaubert, “Solubility of CO2in 1-butyl-3-methylimidazoliumdiethylene-glycolmonomethylethersulfate andtrihexyl(tetradecyl)phosphonium dodecyl-benzenesulfonate,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۵۴, pp. 191-198, 2013.
[۶۹] H. Shirota, T. Mandai, H. Fukazawa و T. Kato, “Comparison between Dicationic and Monocationic Ionic Liquids: Liquid Density, Thermal Properties, Surface Tension, and Shear Viscosity,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۶, شماره ۵, pp. 2453-2459, 2011.
[۷۰] M. Zoubeik و A. Henni, “Experimental and thermodynamic study of CO2 solubility in promising [TF2N and DCN] ionic liquids,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۷۶, pp. 22-30, 2014.
[۷۱] H. Sakhaienia, V. Taghikhani, A. H. Jalili, A. Mehdizadeh و A. A. Safekordi, “Solubility of H2S in 1-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolium ionic liquids with different anions,” Fluid Phase Equilib., جلد ۲۹۸, شماره ۲, pp. 303-309, 2010.
[۷۲] F. J. Hernandez-Fernandez, A. P. de los Rios, D. Gomez, M. Rubio, F. Tomas-Alonso و G. Villora, “Ternary liquid liquid equilibria for mixtures of an ionic liquid + n-hexane + an organic compound involved in the kinetic resolution of rac-1-phenyl ethanol (rac-1-phenyl ethanol, vinyl propionate, rac-1-phenylethyl propionate or propionic acid) at 298.2K,” Fluid Phase Equilib., جلد ۲۶۳, شماره ۲, pp. 190-198, 2008.
[۷۳] R. Ren, Y. Zuo, Q. Zhou, H. Zhang و S. Zhang, “Density, Excess Molar Volume and Conductivity of Binary Mixtures of the Ionic Liquid 1,2-Dimethyl-3-hexylimidazolium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and Dimethyl Carbonate,” J. Chem. Eng. Data, جلد ۵۶, شماره ۱, pp. 27-30, 2011.
[۷۴] I. -C. Hwang, R. -H. Kwon و S. -J. Park, “Azeotrope breaking for the system ethyl tert-butyl ether (ETBE) + ethanol at 313.15 K and excess properties at 298.15 K for mixtures of ETBE and ethanol with phosphonium-based ionic liquids,” Fluid Phase Equilib., جلد ۳۴۴, pp. 32-37, 2013.
[۷۵] M. Tariq, P. A. S. Forte, M. F. C. Gomes, J. N. C. Lopes و L. P. N. Rebelo, “Densities and refractive indices of imidazolium- and phosphonium-based ionic liquids: Effect of temperature, alkyl chain length, and anion,” J. Chem. Thermodyn., جلد ۴۱, pp. 790-798, 2009.

 

رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
Recent Posts

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

lagon